ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η διεθνής δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις ασκείται επί τη βάσει διακρατικών συμβάσεων διμερών ή πολυμερών και το Υπουργείο Δικαιοσύνης λειτουργεί εν προκειμένω ως συντονιστική και μεσολαβητική αρχή προς το σκοπό της πραγμάτωσης της συνεργασίας αυτής. Το μεγαλύτερο δε μέρος της συνεργασίας καταλαμβάνει η παροχή της δικαστικής συνδρομής (βοήθειας) των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών της χώρας προς τις αντίστοιχες των αντισυμβαλλομένων χωρών και αντίστροφα. Ιδιαίτερης βαρύτητας θέμα που ρυθμίζεται επίσης στο πλαίσιο της δικαστικής συνεργασίας είναι και η έκδοση εκζητουμένων προσώπων.
Βάσει του άρθρου Κ3 παρ. 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση θεσπίστηκε με την Κοινή Δράση της 29ης Ιουνίου 1998 από το Συμβούλιο της Ε.Ε. ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο δικαστικών συνδέσμων. Σκοπός του Δικτύου είναι η βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά στην καταπολέμηση σοβαρών μορφών εγκληματικότητας όπως είναι το οργανωμένο έγκλημα, η δωροδοκία, η διακίνηση ναρκωτικών ή η τρομοκρατία, η οποία εγκληματικότητα εμφανίζεται υπό τη μορφή πραγματικών οργανώσεων, συχνά διεθνικού χαρακτήρα. Στη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου περιλαμβάνονται κατά βάση οι κεντρικές αρχές κάθε κράτους μέλους που είναι αρμόδιες για τη διεθνή δικαστική συνεργασία, οι δικαστικές αρχές ή άλλες αρμόδιες αρχές με ειδικά καθήκοντα στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας γενικά και για ορισμένες σοβαρές μορφές εγκληματικότητας. Θεσπίζονται ένας ή δύο σύνδεσμοι για κάθε κράτος. Η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου έγκειται:
α) Στο να διευκολύνει την καθιέρωση κατάλληλων επαφών μεταξύ των συνδέσμων των διαφόρων κρατών μελών ώστε: 1) να διευκολύνεται η δικαστική συνεργασία μεταξύ τους, ιδίως στην καταπολέμηση σοβαρών μορφών εγκληματικότητας, 2) να παρέχουν τις απαραίτητες νομικές και πρακτικές πληροφορίες στις δικαστικές αρχές της χώρας τους καθώς και στους συνδέσμους και στις τοπικές δικαστικές αρχές των άλλων χωρών και 3) να διευκολύνουν το συντονισμό της δικαστικής συνεργασίας στις περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις τοπικών δικαστικών αρχών κράτους μέλους και απαιτούν συντονισμένη δράση σε άλλο κράτος μέλος.
β) Στο να οργανώνει περιοδικές συνεδριάσεις των αντιπροσώπων των κρατών μελών και
γ) Στο να παρέχει σε μόνιμη βάση ορισμένες βασικές πληροφορίες (νομικές, πρακτικές, καταλόγους δικαστικών αρχών, κλπ.) προσαρμοσμένες στα σύγχρονα δεδομένα, μέσω κυρίως του κατάλληλου τηλεπικοινωνιακού δικτύου.
Για την υλοποίηση των στόχων του δικτύου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ορίσει ως συνδέσμους δικαστές και εισαγγελείς των Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, δύο δικαστικούς υπαλλήλους της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, καθώς και δύο υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Με απόφαση επίσης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 28.02.02 συστήθηκε η Eurojust, με σκοπό την ενίσχυση της καταπολέμησης των σοβαρών μορφών οργανωμένου εγκλήματος. Απαρτίζεται από ένα εθνικό μέλος από κάθε κράτος - μέλος, το οποίο αποσπάται στην έδρα της, που έχει προσωρινά ορισθεί η Χάγη. Οι στόχοι της μονάδας είναι η προώθηση και βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των αρμοδίων αρχών, όσον αφορά σε έρευνες και διώξεις εντός των κρατών - μελών και όπου εμπλέκονται τουλάχιστον δύο κράτη μέλη, καθώς και η υποστήριξη με κάθε τρόπο των αρχών αυτών στο έργο τους.
Η Eurojust εκτελεί τα καθήκοντά της μέσω των εθνικών της μελών ή ως συλλογικό όργανο και δύναται να καλεί τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να εξετάζουν το ενδεχόμενο να προβαίνουν σε διώξεις, να συστήνουν κοινές ομάδες έρευνας κλπ.
Η Eurojust συνεργάζεται με άλλους φορείς όπως την Europol, την Ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF), δύναται δε να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας και με αρχές τρίτων κρατών με σκοπό την καλύτερη δικαστική συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο.
Η προστιθέμενη αξία της μονάδας αυτής στηρίζεται στην ύπαρξη μιας κεντρικής δομής, που μπορεί να εντοπίσει τα νομικά εμπόδια, τις καθυστερήσεις στην παροχή αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής, αλλά και να συντονίσει σε εξέλιξη έρευνες σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος. Εκπρόσωπος της χώρας μας στη Eurojust έχει οριστεί Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών.

Ακολουθούν πίνακες διακρατικών συμβάσεων δικαστικής συνεργασίας επί ποινικών θεμάτων στις οποίες μετέχει η Ελλάδα :

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΝΟΜΟΣ
ΦΕΚ :
ΕΛΛΑΔΑ - ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ
Ν.Δ.4009/1959
238 Α΄
ΕΛΛΑΔΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Ν.Δ.429/1974
178 Α΄
ΕΛΛΑΔΑ - ΕΣΣΔ
Ν.Δ.1242/1982
44Α΄
ΕΛΛΑΔΑ - ΛΙΒΑΝΟΣ
Ν.1099/1980
87Α΄
ΕΛΛΑΔΑ - ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Ν.1769/1988
53Α΄
ΕΛΛΑΔΑ - ΣΥΡΙΑ
Ν.1450/1984
87Α΄
ΕΛΛΑΔΑ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Ν.3277/2004
200Α
ΕΛΛΑΔΑ - ΜΕΞΙΚΟ
Ν.3350/2005
146Α
ΕΛΛΑΔΑ - ΤΥΝΗΣΙΑ
Ν.2312/1994
120Α΄
ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ
Ν.1548/1985
95Α΄
ΕΛΛΑΔΑ - ΚΙΝΑ
Ν.2358/1995
239Α΄
ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ
Ν.2311/1995
119 Α΄
ΕΛΛΑΔΑ – ΚΑΝΑΔΑΣ
2746/1999
225 τ.Α΄
ΕΛΛΑΔΑ-ΑΡΜΕΝΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ - Η.Π.Α.
3007/2002
2804/2000
N. 3771/2009
85 τ.Α’
49 τ.Α΄
ΕΛΛΑΔΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ
2813/2000
68 Α΄
ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Ν.841/78
228 τ.Α΄
ΕΛΛΑΔΑ – ΟΥΓΓΑΡΙΑ Ν. 1149/1981 117/1981 A’
ΕΛΛΑΔΑ – ΠΟΛΩΝΙΑ Ν. 1184/1981 198/81 A’
ΕΛΛΑΔΑ – ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ Ν. 1323/1983 8/83 A’
.
ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΝΟΜΟΣ
-
ΕΛΛΑΔΑ - ΑΠΟΙΚIEΣ ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ν.ΔΛΑ' 4031
Ν.& Ν.Δ ΑΦΡΙΚΗ
Ν.ΖΗΛΑΝΔΙΑ
Δ.ΣΑΜΟΑ
ΙΝΔΙΕΣ
ΚΑΝΑΔΑΣ
ΚΕΝΥΑ
ΦΙΤΖΙ
ΜΑΛΑΟΥΙ
ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΑ
ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΑ
Ν.5554/1932
Ν. 3770/2009
ΕΛΛΑΔΑ - ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ
Ν.Δ.4009/1959
ΕΛΛΑΔΑ - ΕΣΣΔ
Ν.1242/82
ΕΛΛΑΔΑ - ΛΙΒΑΝΟΣ
Ν.1099/1980
ΕΛΛΑΔΑ - ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Ν.1689/87
ΕΛΛΑΔΑ - ΣΥΡΙΑ
N.1450/84
ΕΛΛΑΔΑ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Ν.1928/91
ΕΛΛΑΔΑ - ΤΥΝΗΣΙΑ
Ν.2312/1994
ΕΛΛΑΔΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ
2813/2000
ΕΛΛΑΔΑ-ΜΕΞΙΚΟ
3288/2004
ΕΛΛΑΔΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ Ν.Δ. 429/1974
ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Ν. 841/1978
ΕΛΛΑΔΑ – ΠΟΛΩΝΙΑ Ν. 1184/1981
ΕΛΛΑΔΑ – ΟΥΓΓΑΡΙΑ Ν. 1149/1981
ΕΛΛΑΔΑ – ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ Ν. 1323/1983
ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ Ν. 2311/1995
ΕΛΛΑΔΑ – ΑΡΜΕΝΙΑ Ν. 3007/2002
ΕΛΛΑΔΑ – ΒΡΑΖΙΛΙΑ Ν. 4168/2013
.

 

.

.

ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ & ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Ο.Η.Ε.(1961) "ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ"
Ν.Δ.1105/1972
ΣΥΜΒΑΣΗ Ο.Η.Ε.(1988) "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ"
N.1990/1991
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ SCHENGEN
N.2514/1997
ΣΥΝΘΗΚΗ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ SCHENGEN
N.2691/1999
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ (ΛΙΣΤΑ ΧΩΡΩΝ)
Ν.4165/1961
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΛΙΣΤΑ ΧΩΡΩΝ)
Ν.Δ.4218/1961
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΛΙΣΤΑ ΧΩΡΩΝ)
Ν.1789/1988
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ "ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Κ.Λ.Π." (ΛΙΣΤΑ ΧΩΡΩΝ)
Ν.2655/1998
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Ν.Δ.53/1974
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Ν.Δ.402/1974
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.
Ν.2718/1999
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.
Ν.2787/2000
ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΛΙΣΤΑ ΧΩΡΩΝ)
ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ (ΛΙΣΤΑ ΧΩΡΩΝ)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ Ν. 3251/2004

Close