Διαρκής Επιστημονική Επιτροπή του ΥΔ για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Διαρκής Επιστημονική Επιτροπή έχει ως αντικείμενο την εξέταση των επιπτώσεων στο δικαστικό σύστημα, της εισαγωγής της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence), η οποία μεταξύ άλλων θα υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό Δικαιοσύνης για εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου που θα λαμβάνει υπόψη τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και θα δημιουργεί διατάξεις προστασίας των δικαιωμάτων των εμπλεκομένων (ΑΔΑ: 6ΣΡΦΩ-198,  ΩΧΓ2Ω-ΨΔΗ, ΨΡΥΕΩ-09Ν).

Close