ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Με το Νόμο 3811/2009 (A’ 231) για την Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση, προβλέφθηκε η σύσταση της Ελληνικής Αρχή Συνδρομής. Με την Υπουργική Απόφαση 45944/2010 συστάθηκε η Ελληνική Αρχή Συνδρομής. Με το Π.Δ. 101/2014 (Α’ 168) προβλέπεται ότι οι αρμοδιότητές της Αρχής ασκούνται από το Τμήμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το οποίο δέχεται αιτήσεις για τη χορήγηση αποζημίωσης στα θύματα εγκλημάτων βίας που έχουν τελεστεί στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, σε ειδικό έντυπο το οποίο είναι αναρτημένο στην παρούσα ιστοσελίδα. Η αίτηση κατατίθεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, οδός Μεσογείων 96, γραφείο 55, στην Αρχή Συνδρομής, τηλέφωνο 213 1307056, e-mail: dadax-4@justice.gov.gr.

 

Close