Νόμοι του ΥΔ από 1990 μέχρι σήμερα

 • Νόμοι από 2016 έως σήμερα

        

                                

  1. Νόμος 5108/2024: "Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ.Α΄/65/02-05-2024 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση)
  2. Νόμος 5095/2024: "Ενίσχυση δικηγορικής ύλης: Ρυθμίσεις για τα κληρονομητήρια, τις αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιών, τις εγγραφές και τις εξαλείψεις συναινετικών προσημειώσεων υποθηκών και τις ένορκες βεβαιώσεις και για το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων και την πληρωμή των υποθέσεων νομικής βοήθειας και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ.Α΄/40/15-03-2024 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση)
  3. Νόμος 5090/2024: "Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης - Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ.Α΄/30/23-02-2024 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση)
  4. Νόμος 5067/2023: "Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2021 σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ.Α΄/189/20-11-2023 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση)
  5. Νόμος 5059/2023: "Κύρωση της από 10.9.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Επείγουσες διατάξεις για την αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και τη μετάθεση της ημερομηνίας ανακήρυξης συνδυασμών για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» (Α’ 150)". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ.Α΄/171/23-10-2023 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  6. Νόμος 5049/2023: "Επιτάχυνση διαδικασιών στελέχωσης και λειτουργίας Δικαστικής Αστυνομίας - Τροποποιήσεις ν. 4963/2022 - Άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και λοιπές επείγουσες διατάξεις.". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ.Α΄/152/14-09-2023 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  7. Νόμος 5028/2023: "Αναδιάταξη περιφερειών και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, οργάνωση της τηλεματικής συνεδρίασης, μετατροπή μεταβατικών εδρών και ίδρυση δικαστικών γραφείων τηλεματικής - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ.Α΄/54/09-03-2023 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  8. Νόμος 5026/2023: "Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών συμφερόντων - Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ.Α΄/45/28-02-2023 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  9. Νόμος 5023/2023: "Αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, επικαιροποίηση της ορολογίας του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, του Κώδικα Συμβολαιογράφων και του ν. 4478/2017, για την εναρμόνισή της με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία που κυρώθηκε με τον ν. 4074/2012 και λοιπές διατάξεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη των ατόμων με αναπηρία". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ.Α΄/34/17-02-2023 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  10. Νόμος 5016/2023: "Διεθνής Εμπορική Διαιτησία - Ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ.Α΄/21/04-02-2023 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  11. Νόμος 5002/2022: "Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ.Α΄/228/09-12-2022 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  12. Νόμος 5001/2022: "Επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών - Τροποποιήσεις στον ν. 4871/2021 και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ.Α΄/227/09-12-2022 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  13. Νόμος 4995/2022: "Ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την τροποποίηση της απόφασης - πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) και για την αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 151) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ.Α΄/216/18-11-2022 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  14. Νόμος 4990/2022: "Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄/210/11-11-2022 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  15. Νόμος 4967/2022: "Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/770 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών (L 136), καθώς και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/771 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών, την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 και της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ, και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/44/ΕΚ (L 136) και λοιπές διατάξεις". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄/171/9-9-2022 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  16. Νόμος 4963/2022: "Σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄/149/30-7-2022 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  17. Νόμος 4947/2022: "Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 123) και λοιπές επείγουσες διατάξεις". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄/124/23-6-2022 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  18. Νόμος 4938/2022: "Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄/109/6-6-2022 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  19. Νόμος 4934/2022: "Ένταξη των περιοχών ισχύος του Kτηματολογικού Kανονισμού Δωδεκανήσου στο Eθνικό Kτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας - Διασύνδεση Ληξιαρχείων και Ελληνικού Κτηματολογίου» - Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα και λοιπές διατάξεις". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄/100/23-5-2022 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  20. Νόμος 4930/2022: "Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης του Κράτους του Κατάρ". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄/90/9-5-2022 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  21. Νόμος 4912/2022: "Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄/59/17-3-2022 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  22. Νόμος 4898/2022: "Κύρωση της Σύμβασης της Χάγης της 13ης Ιανουαρίου 2000 για τη διεθνή προστασία των ενηλίκων". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄/41/4-3-2022 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  23. Νόμος 4871/2021: "Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄/246/10-12-2021 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  24. Νόμος 4855/2021: "Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες επείγουσες διατάξεις". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄/215/12-11-2021 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  25. Νόμος 4842/2021: "Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄/190/13-10-2021 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  26. Νόμος 4820/2021: "Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄/130/23-7-2021 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  27. Νόμος 4816/2021: "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Τροποποίηση του ν. 4557/2018 - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και άλλες επείγουσες διατάξεις". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄/118/9-7-2021 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  28. Νόμος 4800/2021: "Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄/81/21-5-2021 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  29. Νόμος 4798/2021: "Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄/68/24-4-2021 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  30. Νόμος 4786/2021: "Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄/43/23-3-2021 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  31. Νόμος 4745/2020: “Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄/214/6-11-2020 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις)
  32. Νόμος 4700/2020: “Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις”. (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση)
  33. Νόμος 4689/2020: “Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση του Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, τροποποιήσεις του ν.3663/2008 (Α΄ 99) προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και άλλες διατάξεις», μαζί με την αιτιολογική του έκθεση. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄/103/27-5-2020(Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση)
  34. Νόμος 4640/2019 “Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις”, μαζί με την αιτιολογική του έκθεση. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄/190/30.11.2019” (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση) και διορθώθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄/194/4.12.2019 (Διορθωτικό)
  35. Νόμος 4637/2019: “Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις”, μαζί με την αιτιολογική του έκθεση. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄/180/18.11.2019. (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση)
  36. Νόμος 4624/2019: “Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις”, μαζί με την αιτιολογική του έκθεση. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄ 137/29.8.2019. (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση)
  37. Νόμος 4620/2019: “Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας”, μαζί με την αιτιολογική του έκθεση. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄ 96/11.6.2019. (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση), (Διορθώσεις Σφαλμάτων)
  38. Νόμος 4619/2019: “Κύρωση του Ποινικού Κώδικα”, μαζί με την αιτιολογική του έκθεση. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄ 95/11.6.2019. (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση), (Διορθώσεις Σφαλμάτων)
  39. Νόμος 4596/2019: “Ι) Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθμόν 16 στη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, II) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016, III) Τροποποίηση του ν. 3251/2004 σε συμμόρφωση με την απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 κατά το μέρος που τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, IV) Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, V) Διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις, VI) Διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος και άλλες διατάξεις. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄ 32/26.2.2019 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση)
  40. Νόμος 4571/2018: “Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διάταξεις”. Ο νόμος 4571/2018 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄ 186/30.10.2018. (Κείμενο νόμου)
  41. Νόμος 4531/2018: “Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης - πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση - πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων”. Ο νόμος 4531/2018 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄ 62/5.4.2018. (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση)
  42. Νόμος 4509/2017: “Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις” (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση)
  43. Νόμος 4491/2017: “Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις” (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση)
  44. Νόμος 4489/2017: “Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις.” (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση)
  45. Νόμος 4478/2017: “I) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Απόφασης - Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε με την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας 2014/42/ ΕΕ, II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, III) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας IV) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της Απόφασης - Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις”. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄ 91/23.6.2017. (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση)
  46. Νόμος 4446/2016: “Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.” Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄ 240/22.12.2016.(Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση)
  47. Νόμος 4443/2016: “Ι) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, II) λήψη αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τα άρθρα 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125 ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, III) ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις .” Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄ 232/9.12.2016.(Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση)
  48. Νόμος 4411/2016: “ Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης – πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ρυθμίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις .” Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄ 142/3.8.2016. (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση)
  49. Νόμος 4360/2016: "Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία: της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, της απόφασης – πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 «Σχετικά με τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των κρατών−μελών» και της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 «Σχετικά με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 της απόφασης – πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ.” Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄ 9/29.1.2016 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  50. Νόμος 4357/2016 «Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύμβασης Έκδοσης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά, δι’ ανταλλαγής ρηματικών διακοινώσεων και άλλες διατάξεις». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄ 3/19.1.2016 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).

 • Νόμοι από 2011 έως 2015
   


  1.Νόμος 4356/2015 «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 181/24.12.2015 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  2.Νόμος 4336/2015: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης”. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄ 94/14.8.2015 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  3.Νόμος 4335/2015: “Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α΄ 80)”. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 87/23.07.2015 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  4.Νόμος 4329/2015 «Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής και άλλες διατάξεις». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 53/2.6.2015 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  5.Νόμος 4322/2015: “Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ΄ τύπου και άλλες διατάξεις.” Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 42/27.04.2015 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  6.Νόμος 4312/2014 «Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών και άλλες διατάξεις». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 260/12.12.2014 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  7.Νόμος 4307/2014:«Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση – Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’), β) της Απόφασης –Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση – Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, με σκοπό την επιτήρηση των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή, μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 246/15.11.2014 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  8.Νόμος 4297/2014 "Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποψηφίων δικαστών για το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και άλλες διατάξεις". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 215/2.10.2014 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  9.Νόμος 4287/2014 “Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως Διεθνούς Οργανισμού”. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 198/24.9.2014 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  10.Νόμος 4285/2014 «Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α΄ 139) και προσαρμογή του στην απόφαση − πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (L 328) και άλλες διατάξεις». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 191/10.9.2014 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση)
  11.Νόμος 4274/2014 «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 147/14.7.2014 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση)
  12.Νόμος 4268/2014 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 141/27.6.2014 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  13.Νόμος 4267/2014 “Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις”. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 137/12.6.2014 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  14.Νόμος 4239/2014 "Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 43/20.2.2014 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  15.Νόμος 4236/2014 «Για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία (L 280) και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαϊου 2012 σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (L 142) και άλλες διατάξεις». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 33/11.2.2014 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  16.Νόμος 4228/2014 “Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών”. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 7/10.1.2014. (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  17.Νόμος 4216/2013 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων.». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 266/10.12.2013 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  18.Νόμος 4205/2013 «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις».Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 242/6.11.2013 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  19.Νόμος 4198/2013 ««Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις».Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 215/11.10.2013 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  20.Νόμος 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄208/27-09-2013 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  21.Νόμος 4187/2013 «Κύρωση Συμφωνίας ανταλλαγών και συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄201/26-09-2013 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  22.Νόμος 4168/2013 «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας περί εκδόσεως». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 161/12.7.2013 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  23.Νόμος 4140/2013 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ουκρανίας.». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 78/1-4-2013 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  24.Νόμος 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 74/20-3-2013 (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  25.Νόμος 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 52/28-2-2013. (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  26.Νόμος 4077/2012 «Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του ν. 4055/2012 και άλλες διατάξεις». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 168/31-8-2012. (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση)
  27.Νόμος 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 51/12-3-2011. (Κείμενο Νόμου) (Αιτιολογική Έκθεση)
  28.Νόμος 4043/2012 «Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήματα κράτησης και άλλες διατάξεις». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 25/13-2-2012. (Κείμενο 29.Νόμου) (Αιτιολογική Έκθεση)
  30.Νόμος 4037/2012 «Για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαμβανομένων των ποινικών κυρώσεων, για αδικήματα ρύπανσης (L255), η οποία τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2009/123/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L280) και άλλες διατάξεις». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 10/30-1-2012. (Κείμενο νόμου), (Αιτιολογική Έκθεση).
  31.Νόμος 4022/2011 «Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος Δημοσίου Συμφέροντος και άλλες διατάξεις». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 219/3-10-2011. (Κείμενο Νόμου) (Αιτιολογική Έκθεση).
  32.Νόμος 4020/2011 «Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας των παιδιών». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 217/30-9-2011. (Κείμενο Νόμου) (Αιτιολογική Έκθεση).
  33.Νόμος 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 204/15-9-2011. (Κείμενο νόμου) (Αιτιολογική Έκθεση).
  34.Νόμος 3994/2011 «Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 165/25-7-2011. (Κείμενο Νόμου) (Αιτιολογική Έκθεση) (Ενημερωτικό Σημείωμα).
  35.Νόμος 3961/2011 «Τροποποίηση του ν.3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 97/29.4.2011. (Κείμενο νόμου) (Αιτιολογική Έκθεση) (Ενημερωτικό Σημείωμα νόμου).
  36.Νόμος 3948/2011 «Προσαρμογή των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε με το ν. 3003/2002 (Α΄75) ». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 71/5-4-2011. (Κείμενο νόμου) (Αιτιολογική Έκθεση) (Ενημερωτικό Σημείωμα νόμου).
  37.Νόμος 3945/2011 «Κύρωση της από 8 Ιανουαρίου 2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναστολή προθεσμιών και εργασιών του Διοικητικού Πρωτοδικείου και του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών» και άλλες διατάξεις». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 68/5-4-2011. (Κείμενο νόμου) (Αιτιολογική Έκθεση).
  38.Νόμος 3932/2011 «Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 49/10-3-2011. (Κείμενο νόμου) (Αιτιολογική Έκθεση) (Ενημερωτικό Σημείωμα νόμου).
  39.Νόμος 3917/2011 «Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 22/21-2-2011. (Κείμενο νόμου) (Αιτιολογική Έκθεση) (Ενημερωτικό Σημείωμα νόμου).
  40.Νόμος 3910/2011 «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 11/8-2-2011. (Κείμενο νόμου) (Αιτιολογική Έκθεση) (Ενημερωτικό Σημείωμα νόμου).

 • Νόμοι από 2006 έως 2010


  1.Νόμος 3904/2010 «Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 218/23-12-2010. (Κείμενο νόμου) (Αιτιολογική έκθεση) (Ενημερωτικό σημείωμα νόμου)
  2.Νόμος 3900/2010 «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 213/17-12-2010. (Κείμενο νόμου) (Αιτιολογική έκθεση) (Ενημερωτικό σημείωμα νόμου)
  3.Νόμος 3898/2010 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 211/16-12-2010. (Κείμενο νόμου) (Αιτιολογική έκθεση) (Ενημερωτικό σημείωμα νόμου)
  4.Νόμος 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 173/30-9-2010. (Κείμενο νόμου) (Αιτιολογική έκθεση) (Ενημερωτικό σημείωμα νόμου)
  5.Νόμος 3875/2010: "Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις»".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 158/20-9-2010. (Κείμενο νόμου) (Αιτιολογική έκθεση) (Ενημερωτικό σημείωμα νόμου)
  6.Νόμος 3866/2010: "Κύρωση της από 26 Μαΐου 2010 πράξης νομοθετικού περιεχομένου ‘Αναστολή των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, των προθεσμιών και των πλειστηριασμών’ και άλλες διατάξεις".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 124/27-7-2010. (Κείμενο νόμου) (Αιτιολογική έκθεση)
  7.Νόμος 3860/2010 «Βελτιώσεις της Ποινικής Νομοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 111/12.7.2010. (Κείμενο) (Αιτιολογική έκθεση) (Ενημερωτικό σημείωμα νόμου)
  8.Νόμος 3858/2010 «Προσαρμογή του Ελληνικού Δικαίου στο πρότυπο νόμου του έτους 1997 για τη "Διασυνοριακή πτώχευση" της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και άλλες διατάξεις». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 102/1-7-2010. (Κείμενο νόμου) (Αιτιολογική έκθεση) (Ενημερωτικό σημείωμα νόμου)
  9.Νόμος 3849/2010 «Τροποποίηση του ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 80/26-5-2010. (Κείμενο νόμου) (Αιτιολογική έκθεση) (Ενημερωτικό σημείωμα νόμου)
  10.Νόμος 3841/2010 «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 55/6-4-2010. (Κείμενο νόμου) (Αιτιολογική έκθεση) (Ενημερωτικό σημείωμα νόμου)
  11.Νόμος 3811/2009 «Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση (Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004) και άλλες διατάξεις».Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 231/18-12-2009. (Κείμενο νόμου) (Αιτιολογική έκθεση) (Ενημερωτικό σημείωμα νόμου)
  12.Νόμος 3800/2009 «Κύρωση του Διακανονισμού μεταξύ της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας εκ μέρους της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κέντρου Ελέγχου Τρομοκρατών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εκ μέρους της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τρομοκρατικές πράξεις και της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 162/4-9-2009. (Κείμενο νόμου)
  13.Νόμος 3772/2009 «Μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική μεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών και άλλες διατάξεις». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 112/10-7-2009. (Κείμενο νόμου)
  14.Νόμος 3771/2009 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που υπογράφηκε στις 26.5.1999, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 3 (2) της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σχετικά με την αμοιβαία δικαστική συνδρομή, που υπογράφηκε στις 25.6.2003 και των Ρηματικών Διακοινώσεων με αριθμούς ΑΣ 199 του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και 116/POL/09 της Πρεσβείας τω Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 111/9-7-2009. (Κείμενο νόμου)
  15.Νόμος 3770/2009 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη περί αμοιβαίας εκδόσεως εγκληματιών μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που υπογράφηκε στις 6.5.1931, και στο Ερμηνευτικό Πρωτόκολλο αυτής, που υπογράφηκε στις 2.9.1937, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 (2) της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την έκδοση, που υπογράφηκε στις 25.6.2003 και των Ρηματικών Διακοινώσεων με αριθμούς ΑΣ 200 του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και 117/POL/09 της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 110/9-7-2009. (Κείμενο νόμου)
  16.Νόμος 3727/2008 «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης, μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 257/18-12-2008. (Κείμενο νόμου)
  17.Νόμος 3719/2008 «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 241/ 26-11-2008. (Κείμενο νόμου)
  18.Νόμος 3689/2008 «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 164/5-8-2008. (Κείμενο νόμου)
  17.Νόμος 3674/2008 «Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις».Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 136/10-7-2008. (Κείμενο νόμου)
  20.Νόμος 3666/2008 «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα».Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 105/10-6-2008. (Κείμενο νόμου)
  21.Νόμος 3663/2008 «Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST), Κοινές Ομάδες Έρευνας και λοιπές διατάξεις».Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 99/28.5.2008. (Κείμενο νόμου)
  22.Νόμος 3659/2008 «Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις».Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 77/7.5.2008. (Κείμενο νόμου)
  23.Νόμος 3630/2008 «Αποχώρηση από την υπηρεσία δικαστικών λειτουργών».Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄4 / 23.1.2008. (Κείμενο νόμου)
  24.Νόμος 3625/2007 «Κύρωση, εφαρμογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις».».Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄290 /24.12.2007. (Κείμενο νόμου)
  25.Νόμος 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄153/10.7.2007. (Κείμενο νόμου)
  26.Νόμος 3560/2007 «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ’ αυτήν πρωτοκόλλου.
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄103/14.5.2007. (Κείμενο νόμου)
  27.Νόμος 3543/2007 «Κύρωση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Τουρκίας.».
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄60/14.3.2007. (Κείμενο νόμου)
  28.Νόμος 3514/2006 «Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε με το ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α΄) σχετικά με την αναδιοργάνωση της Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄266/6.12.2006. (Κείμενο νόμου)
  29.Νόμος 3500/2006 «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις».
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄232. (Κείμενο νόμου)
  30.Νόμος 3486/2006 «Κύρωση της Σύμβασης για την προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση για το εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές ενοχές, η οποία άνοιξε προς υπογραφή στη Ρώμη στις 19 Ιουνίου 1980, καθώς και στο Πρώτο και Δεύτερο Πρωτόκολλο όσον αφορά την ερμηνεία της από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄189/11.9.2006. (Κείμενο νόμου)
  31.Νόμος 3485/2006 «Κύρωση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Συνεργασίας σε θέματα Δικαιοσύνης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Σερβίας».
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄188/11.9.2006. (Κείμενο νόμου)
  32.Νόμος 3472/2006 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄135/4-7-06. (Κείμενο νόμου)
  33.Νόμος 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν.2472/1997».
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄133/28-6-06. (Κείμενο νόμου)

 • Νόμοι από 2001 έως 2005


  1.Νόμος 3388/2005 «Θέματα εξωτερικών φρουρών και άλλες διατάξεις».
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄225/12.9.2005. (Κείμενο νόμου)
  2.Νόμος 3351/2005 «Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τη μεταφορά καταδίκων». (Κείμενο νόμου)
  3.Νόμος 3350/2005 «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού για αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε ποινικά θέματα». (Κείμενο νόμου)
  4.Νόμος 3346/2005 «Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και άλλες διατάξεις».
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄140/17-6-05. (Κείμενο νόμου)
  5.Νόμος 3344/2005 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ΄αριθ. 14 στη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης».
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄133/6-6-05. (Κείμενο νόμου)
  6.Νόμος 3343/2005 «Κύρωση της Συμφωνίας για τη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας».
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄132/6-6-05. (Κείμενο νόμου)
  7.Νόμος 3327/2005 «Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας στη Δικαιοσύνη».
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄70/11-3-05. (Κείμενο νόμου)
  8.Νόμος 3304/2005 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού».
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄16/27-1-05. (Κείμενο νόμου)
  9.Νόμος 3288/2004 «Κύρωση της Σύμβασης έκδοσης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού».
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄225/19-11-04. (Κείμενο νόμου)
  10.Νόμος 3287/2004 «Κύρωση της Σύμβασης για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων στην αλλοδαπή σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις».
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄224/19-11-04. (Κείμενο νόμου)
  11.Νόμος 3281/2004 «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας για δικαστική συνδρομή σε αστικές υποθέσεις».
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄207/1-11-04. (Κείμενο νόμου)
  12.Νόμος 3280/2004 «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας σχετικά με πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν σε διαδικασίες ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου».
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄206/1-11-04. (Κείμενο νόμου)
  13.Νόμος 3278/2004 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Διοικητικής Συνεργασίας σε θέματα Δικαιοσύνης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Τυνησίας».
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄201/25-10-04. (Κείμενο νόμου)
  14.Νόμος 3277/2004 «Κύρωση της Συνθήκης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αυστραλίας για αμοιβαία συνδρομή σε ποινικά θέματα».
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄200/25-10-04. (Κείμενο νόμου)
  15.Νόμος 3258/2004 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄144/29-7-04. (Κείμενο νόμου)
  16.Νόμος 3251/2004 «Ευρωπαϊκό ΄Ενταλμα Σύλληψης, τροποποίηση του ν. 2928/2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις».
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄127/9-7-04. (Κείμενο νόμου)
  17.Νόμος 3226/2004 «Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και άλλες διατάξεις».
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄24/4-2-04. (Κείμενο νόμου)
  18.Νόμος 3189/2003: "Αναμόρφωση της ποινικής νομοθεσίας ανηλίκων και άλλες διατάξεις". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 243/21.10.2003. (Κείμενο νόμου)
  19.Νόμος 3171/2003: "Κύρωση της Σύμβασης για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σχετικών με υποχρεώσεις διατροφής". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 192/29.7.2003. (Κείμενο νόμου)
  20.Νόμος 3160/2003: "Επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 165/30.6.2003. (Κείμενο νόμου)
  21.Νόμος 3137/2003: "Κύρωση της Σύμβασης για το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 90/14.4.2003. (Κείμενο νόμου)
  22.Νόμος 3133/2003: "Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 85/11.4.2003. (Κείμενο νόμου)
  23.Νόμος 3126/2003: "Ποινική ευθύνη των Υπουργών". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 66/19.3.2003. (Κείμενο νόμου)
  24.Νόμος 3090/2002: "Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 329/24.12.2002. (Κείμενο νόμου)
  25.Νόμος 3089/2002: "Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 327/23.12.2002. (Κείμενο νόμου)
  26.Νόμος 3068/2002: "Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 274/14.11.2002. (Κείμενο νόμου)
  27.Νόμος 3064/2002: "Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύματα των πράξεων αυτών".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 248/15.10.2002. (Κείμενο νόμου)
  28.Νόμος 3060/2002: "Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 242/11.10.2002. (Κείμενο νόμου)
  29.Νόμος 3043/2002: "Ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες συναφείς διατάξεις".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 192/21.8.2002. (Κείμενο νόμου)
  30.Νόμος 3038/2002: "Για την επίλυση των διαφορών του άρθρου 88 παρ.2 του Συντάγματος και άλλες διατάξεις".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 180/7.8.2002. (Κείμενο νόμου)
  31.Νόμος 3008/2002: "Κύρωση Σύμβασης έκδοσης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 89/25.4.2002. (Κείμενο νόμου)
  32.Νόμος 3007/2002: "Κύρωση της Σύμβασης δικαστικής συνδρομής σε αστικές, οικογενειακές και ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αρμενίας".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 85/22.4.2002. (Κείμενο νόμου)
  33.Νόμος 3003/2002: "Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 75/8.4.2002. (Κείμενο νόμου)
  34.Νόμος 2993/2002: "Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κ.Νόμος1756/1988) και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (κ.Νόμος2812/2000) και άλλες διατάξεις".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 58/26.3.2002. (Κείμενο νόμου)
  35.Νόμος 2957/2001: "Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα Αστικού Δικαίου περί διαφθοράς".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 260/12.11.2001. (Κείμενο νόμου)
  36.Νόμος 2944/2001: "Τροποποίηση της νομοθεσίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 222/8.10.2001. (Κείμενο νόμου)
  37.Νόμος 2943/2001: "Έκτιση ποινών εμπόρων ναρκωτικών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 203/12.9.2001. (Κείμενο νόμου)
  38.Νόμος 2928/2001: "Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις για την προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών οργανώσεων".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 141/27.6.2001. (Κείμενο νόμου)
  39.Νόμος 2915/2001: "Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και λοιπές δικονομικές και συναφείς ρυθμίσεις".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 109/29.5.2001. (Κείμενο νόμου)

 • Νόμοι από 1996 έως 2000


  1.Νόμος 2865/2000: "Κύρωση της Συμφωνίας περί συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και του προσαρτημένου σε αυτήν Καταστατικού Χάρτη οργάνωσης και λειτουργίας του Περιφερειακού Κέντρου της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας Νοτιανατολικής Ευρώπης ( Κέντρο S.E.C.I.) για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 271/19.12.2000. (Κείμενο νόμου)
  2.Νόμος 2854/2000: "Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με την οδηγία 92/13/ΕΟΚ και άλλες διατάξεις".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 243/7.11.2000. (Κείμενο νόμου)
  3.Νόμος 2844/2000: "Συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκείμενες σε δημοσιότητα και άλλες συμβάσεις παροχής ασφαλείας".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 220/12.10.2000. (Κείμενο νόμου)
  4.Νόμος 2830/2000: "Κώδικας Συμβολαιογράφων".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 96/16.3.2000. (Κείμενο νόμου)
  5.Νόμος 2813/2000: "Κύρωση της Σύμβασης δικαστικής συνδρομής σε αστικές και ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γεωργίας".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 68/10.3.2000. (Κείμενο νόμου)
  6.Νόμος 2812/2000: "Κύρωση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 67/10.3.2000. (Κείμενο νόμου)
  7.Νόμος 2804/2000: "Κύρωση της Σύμβασης αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 49/3.3.2000. (Κείμενο νόμου)
  8.Νόμος 2803/2000: "Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 48/3.3.2000. (Κείμενο νόμου)
  9.Νόμος 2802/2000: "Κύρωση της Σύμβασης περί καταπολεμήσεως της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 47/3.3.2000. (Κείμενο νόμου)
  10.Νόμος 2787/2000: "Κύρωση της Σύμβασης για την απλουστευμένη διαδικασία έκδοσης μεταξύ των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 5/7.1.2000. (Κείμενο νόμου)
  11.Νόμος 2776/1999: "Σωφρονιστικός Κώδικας".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 291/24.12.1999. (Κείμενο νόμου)
  12.Nόμος 2774/1999: "Προστασία Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 287/22.12.1999. (Κείμενο νόμου)
  13.Νόμος 2750/1999: "Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ των Κρατών -Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περί απλοποίησης των διαδικασιών διεκδίκησης της διατροφής".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 243/11.11.1999. (Κείμενο νόμου)
  14.Νόμος 2746/1999: "Κύρωση της Σύμβασης αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 225/27.10.1999. (Κείμενο νόμου)
  15.Νόμος 2735/1999: "Διεθνής Εμπορική Διαιτησία".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 167/18.8.1999. (Κείμενο νόμου)
  16.Νόμος 2727/1999: "Κύρωση της Σύμβασης για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στη σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, καθώς και στο Πρωτόκολλο για την ερμηνεία της από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκαν από τη σύμβαση για την προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, από τη σύμβαση για την προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και από τη σύμβαση για την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 123/17.6.1999. (Κείμενο νόμου)
  17.Νόμος 2721/1999: "Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων των νόμων 1756/1988 (ΦΕΚ 35Α), 1729/1987 (ΦΕΚ 144Α) του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 112/3.6.1999. (Κείμενο νόμου)
  18.Νόμος 2718/1999: "Κύρωση της Σύμβασης για την έκδοση μεταξύ των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 105/26.5.1999. (Κείμενο νόμου)
  19.Νόμος 2717/1999: "Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 97/26.5.1999. (Κείμενο νόμου)
  20.Νόμος 2689/1999: "Κύρωση της Σύμβασης για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στη Σύμβαση για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές και στο πρώτο και δεύτερο Πρωτόκολλο που αφορούν την ερμηνεία της από το Δικαστήριο".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 41/1.3.1999. (Κείμενο νόμου)
  21.Νόμος 2665/1998: "Εφαρμογή των αποφάσεων 827/25.5.1993 και 955/8.11.1994 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με τις οποίες ιδρύθηκαν δυο Διεθνή Ποινικά Δικαστήρια για την εκδίκαση παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στο έδαφος της πρώην Γιουγκοσλαβίας και της Ρουάντα".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 279/17.12.1998. (Κείμενο νόμου)
  22.Νόμος 2657/1998: "Κύρωση της Σύμβασης για την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση για το εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές Ενοχές".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 266/1.12.1998. (Κείμενο νόμου)
  23.Νόμος 2656/1998: "Κύρωση της Σύμβασης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών Δημοσίων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 265/1.12.1998. (Κείμενο νόμου)
  24.Νόμος 2655/1998: "Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και δήμευση προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 264/1.12.1998. (Κείμενο νόμου)
  25.Νόμος 2610/1998: "Κύρωση του 6ου πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών σχετικά με την κατάργηση της ποινής του θανάτου".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 110/25.5.1998. (Κείμενο νόμου)
  26.Νόμος 2532/1997: "Κύρωση Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 227/11.11.1997. (Κείμενο νόμου)
  27.Νόμος 2522/1997: "Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 178/8.9.1997. (Κείμενο νόμου)
  28.Νόμος 2521/1997: "Ειδικό μισθολόγιο δικαστικών λειτουργών, μισθολόγιο κύριου προσωπικού Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και ιατροδικαστών και άλλες διατάξεις".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 174/1.9.1997. (Κείμενο νόμου)
  29.Νόμος 2514/1997: "Κύρωση:1) της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών της οικονομικής Ένωσης του Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με την σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, 2) της Σύμβασης Εφαρμογής της ανωτέρω Συμφωνίας μεταξύ των ιδίων Κρατών-Μελών, 3) των Πρωτοκόλλων και των Συμφωνιών προσχώρησης στις παραπάνω Συμφωνίες: της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Αυστριακής Δημοκρατίας, της Φινλανδικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας και του Βασιλείου της Σουηδίας, μετά των τελικών πράξεων, πρακτικών, δηλώσεων και κοινών δηλώσεων αυτών".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 140/27.6.1997. (Κείμενο νόμου)
  30.Νόμος 2509/1997: "Ποινική ευθύνη των Υπουργών".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 126/19.6.1997. (Κείμενο νόμου)
  31.Νόμος 2502/1997: "Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 103/28.5.1997. (Κείμενο νόμου)
  32.Νόμος 2479/1997: "Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, επιτάχυνση των δικών, δικονομικές απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 67/6.5.1997. (Κείμενο νόμου)
  33.Νόμος 2462/1997: "Κύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και του Δεύτερου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα σχετικού με την κατάργηση της ποινής του θανάτου".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 25/26.2.1997. (Κείμενο νόμου)
  34.Νόμος 2460/1997: "Κύρωση Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 22/26.2.1997. (Κείμενο νόμου)
  35.Νόμος 2447/1996: "Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου " Υιοθεσία, επιτροπεία και αναδοχή ανηλίκου, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων και συναφείς ουσιαστικές δικονομικές και μεταβατικές διατάξεις".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 278/30.12.1996. (Κείμενο νόμου)
  36.Νόμος 2408/1996: "Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων και άλλες διατάξεις".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 104/4.6.1996. (Κείμενο νόμου)

 • Νόμοι από 1990 έως 1995


  1.Νόμος 2358/1995: "Κύρωση της Σύμβασης δικαστικής αρωγής σε αστικές και ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και άλλες διατάξεις".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 239/ 16.11.1995. (Κείμενο νόμου)
  2.Νόμος 2331/1995: "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις- Ολομέλεια Αρείου Πάγου- Διαιτησίες και άλλες διατάξεις".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 173/24.8.1995. (Κείμενο νόμου)
  3.Νόμος 2318/1995: "Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 126/19.6.1995. (Κείμενο νόμου)
  4.Νόμος 2313/1995: "Κύρωση Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την αμοιβαία εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 121/19.6.1995. (Κείμενο νόμου)
  5.Νόμος 2312/1995: "Κύρωση Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τυνησίας περί εκδόσεως και δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 120/19.6.1995. (Κείμενο νόμου)
  6.Νόμος 2311/1995: "Κύρωση Συμβάσεως δικαστικής αρωγής σε αστικές και ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 119/19.6.1995. (Κείμενο νόμου)
  7.Νόμος 2298/1995: "Συμβιβαστική επίλυση ιδιωτικών διαφορών- Επιτάχυνση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, Σχεδιασμός και εφαρμογή Σωφρονιστικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 62/44.4.1995. (Κείμενο νόμου)
  8.Νόμος 2236/1994: "Εθνική Σχολή Δικαστών".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 146/6.9.1994. (Κείμενο νόμου)
  9.Νόμος 2228/1994: "Κύρωση Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τυνησίας για την παροχή δικαστικής συνδρομής σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και σε αποφάσεις διαιτησίας".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 130/11.8.1994. (Κείμενο νόμου)
  10.Νόμος 2207/1994: "Προσωρινή κράτηση και έλεγχος της διάρκειάς της, αναστολή ποινών, απόλυση υπό όρο, επιτάχυνση διαδικασίας πολιτικών υποθέσεων και άλλες διατάξεις".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 65/25.4.1994. (Κείμενο νόμου)
  11.Νόμος 2172/1993: "Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων του Νόμος1756/1988 "Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών", του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 207/16.12.1993. (Κείμενο νόμου)
  12.Νόμος 2161/1993: "Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Νόμος1729/1987 "Καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, προστασία των νέων και άλλες διατάξεις".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 119/26.7.1993. (Κείμενο νόμου)
  13.Νόμος 2145/1993: "Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως ποινών, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 88/28.5.1993. (Κείμενο νόμου)
  14.Νόμος 2104/1992: "Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε θέματα επιμέλειας των τέκνων και για την αποκατάσταση της επιμέλειάς τους".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 195/2.12.1992. (Κείμενο νόμου)
  15.Νόμος 2102/1992: "Κύρωση διεθνούς σύμβασης για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 193/2.12.1992. (Κείμενο νόμου)
  16.Νόμος 2101/1992: "Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 192/2.12.1992. (Κείμενο νόμου)
  17.Νόμος 2073/1992: "Μεταστέγαση του Συμβουλίου της Επικρατείας".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 126/28.7.1992. (Κείμενο νόμου)
  18.Νόμος 2068/1992: "Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 118/9.7.1992. (Κείμενο νόμου)
  19.Νόμος 2041/1992: "Τροποποίηση του Νόμος813/1978 "Περί εμπορικών και άλλων τινών κατηγοριών μισθώσεων" και άλλες διατάξεις".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 71/4.5.1992. (Κείμενο νόμου)
  20.Νόμος 2005/1992: "Κύρωση α) του πρώτου πρωτοκόλλου για την ερμηνεία από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της συμβάσεως για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές, η οποία είναι ανοικτή προς υπογραφή στη Ρώμη από τις 19 Ιουνίου 1980 και β) του δευτέρου πρωτοκόλλου για την ανάθεση ορισμένων αρμοδιοτήτων στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά την ερμηνεία της συμβάσεως για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές, η οποία είναι ανοικτή προς υπογραφή από τις 19 Ιουνίου 1980 στη Ρώμη".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 10/4.2.1992. (Κείμενο νόμου)
  21.Νόμος 2004/1992: "Κύρωση Σύμβασης για την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, καθώς και στο Πρωτόκολλο για την ερμηνεία της από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκαν από τη Σύμβαση για την προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας καθώς και από τη Σύμβαση για την προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 9/4.2.1992. (Κείμενο νόμου)
  22.Νόμος 1999/1991: "Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου, Ινστιτούτο Αιγαίου και Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου, Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Ηρακλείου Κρήτης και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 206/24.12.1991. (Κείμενο νόμου)
  23.Νόμος 1990/1991: "Κύρωση Σύμβασης Ηνωμένων Εθνών κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 193/16.12.1991. (Κείμενο νόμου)
  24.Νόμος 1968/1991: "Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 150/11.10.1991. (Κείμενο νόμου)
  25.Νόμος 1962/1991: "Ρύθμιση θεμάτων εμπορικών μισθώσεων".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 132/3.9.1991. (Κείμενο νόμου)
  26.Νόμος 1952/1991: "Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 87/15.6.1991. (Κείμενο νόμου)
  27.Νόμος 1949/1991: "Κύρωση Σύμβασης για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 83/31.5.1991. (Κείμενο νόμου)
  28.Νόμος 1941/1991: "Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 41/18.3.1991. (Κείμενο νόμου)
  29.Νόμος 1930/1991: "Τροποποίηση διατάξεων του Νόμος813/1978".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 20/15.2.1991. (Κείμενο νόμου)
  30.Νόμος 1916/1990: "Για την προστασία της κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 187/28.12.1990. (Κείμενο νόμου)
  31.Νόμος 1898/1990: "Τροποποίηση του Νόμος 1703/1987 "Ρύθμιση μισθώσεων κατοικιών" και άλλες διατάξεις".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 125/17.9.1990. (Κείμενο νόμου)
  32.Νόμος 1897/1990: "Περί απονομής συντάξεως και παροχής βοηθείας σε θύματα τρομοκρατίας, τροποποιήσεως διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 120/11.9.1990. (Κείμενο νόμου)
  33.Νόμος 1877/1990: "Τροποποίηση του Νόμος1851/1989 και άλλες διατάξεις".
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 28/9.3.1990. (Κείμενο νόμου)

 • Προεδρικά Διατάγματα


  1.Προεδρικό Διάταγμα: “Διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης και περιλήψεων πράξεων και δηλώσεων στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων − Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ−ΤΑΝ).” Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄ 110/17.9.2015.
  2.Π.Δ 233/2003: "Προστασία και αρωγή στα θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα, κατά το άρθρο 12 του Νόμος3064/2002 ΦΕΚ Α 248". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 204/28.8.2003.
  3.Π.Δ.300/2003: "Σύσταση και λειτουργία νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία ΕΠΑΝΟΔΟΣ". Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 256/5.11.2003.
  4.Π.Δ. 61/2004 «Διαδικασία ελέγχου της συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις».
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄54/19-2-04.
  5.Π.Δ. 86/2009: «Οργάνωση και λειτουργία του θεσμού της αναδοχής ανηλίκων».
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 114/16-7-2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close