Εθνικό Ποινικό Μητρώο

Εθνικό Ποινικό Μητρώο 

 

Προϋπολογισμός €8.678.019,00 (ΕΣΠΑ 2007-2013)
Κατάσταση Σε παραγωγική λειτουργία
Φορέας Υλοποίησης Υπουργείο Δικαιοσύνης
Ανάδοχος Ένωση εταιριών «UNISYSTEMS-SINGULAR»
Σύντομη περιγραφή Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος όπου καταχωρίζονται από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές τα δελτία Ποινικού Μητρώου των Πολιτών που έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα από Δικαστήρια της χώρας μας.

Δημιουργία υποδομών, η οποία καθιστά εφικτή την ηλεκτρονική διασύνδεση, μεταξύ της Κεντρικής Αρχής για το ποινικό μητρώο της χώρας μας και των αντίστοιχων Κεντρικών Αρχών των Κρατών Μελών (Κ-Μ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

Επίτευξη της άμεσης πρόσβασης της Κεντρικής Αρχής της Ελλάδας, στο σύνολο της κεντρικά συγκεντρωμένης ηλεκτρονικής πληροφορίας σχετικά με το ποινικό μητρώο, ώστε να τηρούνται από μέρους της (Κεντρικής Αρχής) οι τιθέμενες από τις σχετικές διατάξεις αποκλειστικές προθεσμίες στο Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αποτέλεσμα, η επίτευξη της βελτιστοποίησης και ποιοτικής αναβάθμισης των παρεχόμενων διοικητικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, τα Δικαστήρια, τις άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, τους δικηγόρους, τα Κ-Μ της Ε.Ε.. κ.λπ. σε σχέση με το ποινικό μητρώο.

Url Διαδικτυακής Πύλης www.ncris.gov.gr
Παρεχόμενες υπηρεσίες
 • Ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης και λήψη αντιγράφου Ποινικού Μητρώου από πολίτη.
 • Ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων και λήψη αντιγράφων Ποινικού Μητρώου από:
  • τις δικαστικές αρχές.
  • τους διευθυντές των φυλακών, σωφρονιστικών ή θεραπευτικών καταστημάτων.
  • τις δημόσιες υπηρεσίες, πολιτικές, στρατιωτικές, εκκλησιαστικές αρχές, Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, στις περιπτώσεις που προβλέπεται ειδικά από την κείμενη νομοθεσία.
  • τις αρμόδιες για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης Δημόσιες Υπηρεσίες για τις οποίες απαιτείται αντίγραφο ποινικού μητρώου ως δικαιολογητικό, μέσω της διαδικασίας της αυτεπάγγελτης αναζήτησης των δικαιολογητικών.
  • τα αστυνομικά τμήματα.
  • τις αλλοδαπές πρεσβείες ή προξενεία που έχουν διαπιστευτεί στην Ελλάδα για όσους πρόκειται να μεταναστεύσουν.
  • τις αλλοδαπές αρχές που ασκούν ποινική δικαιοδοσία, εφόσον υπάρχει υποχρέωση δικαστικής συνδρομής.
 • Ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων και λήψη αντιγράφων Ποινικού Μητρώου από τις Κεντρικές Αρχές των Κ-Μ της ΕΕ.
 • Επαλήθευση γνησιότητας εκδοθέντων, με το ΟΠΣ του έργου, αντιγράφων Ποινικού Μητρώου.
 • Ενημέρωση – πληροφόρηση

Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκαν υπηρεσίες διαδικτύου (web services) μέσω των οποίων είναι δυνατό να συνδεθούν πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου για ανταλλαγή πληροφοριών, οι οποίες εμπεριέχονται σε ένα αντίγραφο ποινικού μητρώου και είναι θεσμικά κατοχυρωμένη η χρήση των πληροφοριών αυτών προς ικανοποίηση των δικών τους λειτουργικών αναγκών.

Close