Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025

Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) θεσπίστηκε με τον ν. 4635/2019 (Α΄167) με σκοπό την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Το ΕΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2021-2025, εγκρίθηκε το 2020 και ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2021 με την σταδιακή ενεργοποίηση, έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, των επιμέρους Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης που το απαρτίζουν.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΕΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2021-2025, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 107333/4-10-2021 (Β΄4637) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Δικαιοσύνης προγραμματικής περιόδου 2021-2025, το οποίο καταρτίστηκε και αξιολογήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις, τους όρους και τη διαδικασία της με αριθ. 95189/2020 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κατάρτιση και Υποβολή Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης προγραμματικής περιόδου 2021 - 2025» (Β΄ 3961) και του Μέρους ΙΗ του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄167)

Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπουργείου Δικαιοσύνης

Προσκλήσεις

Αποφάσεις

Close