Ανακοίνωση αριθ. ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη συνολικά ενός (1) ατόμου στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση αριθ. ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη συνολικά ενός (1) ατόμου στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθ. ΣΟΧ 2/2023 ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ενός (1) ατόμου στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΑΔΑ:6ΩΤ5Ω-ΖΘΟ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Μεσογείων 96, 115 27, Αθήνα,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
(υπόψιν κας. Κοβάνη)

Κατόπιν της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας, θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης (http://www.ministryofjustice.gr) νεότερη ανακοίνωση, με την οποία θα γνωστοποιείται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2023

Close