ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Κατόπιν της δημοσίευσης του οριστικού πίνακα επιτυχόντων στο ΦΕΚ τεύχος Γ΄ με αριθμό 1599/16-06-2023 και δυνάμει της με αριθμό 10270οικ./25-02-2021 (Β΄ 838) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Συμβολαιογράφων» παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση - δήλωση διορισμού με σειρά προτίμησης σε όσες από τις προκηρυχθείσες κενές θέσεις συμβολαιογράφων επιθυμούν, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από 03-07-2023 έως και 14-07-2023 στο Τμήμα Συμβολαιογραφείων και Υποθηκοφυλακείων (B6) του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Οι τρόποι υποβολής των αιτήσεων προτίμησης είναι: α) μέσω ταχυδρομείου (η απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να κρατηθεί σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμη η προσκόμισή της), β) μέσω courier στο γραφείο (πρωτοκόλλου) 58 του Υπουργείου, γ) η αυτοπρόσωπη ή μέσω εξουσιοδότησης κατάθεση και δ) μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γενικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου (protokolo@justice.gov.gr).

Σημειώνεται ότι οι επιλογές θέσης είναι απεριόριστες όπως αυτές αναφέρονται στη με αριθμό 15081οικ/14-04-2022 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Γ’ 921/2022, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Γ’ 740/2023). Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να δηλώσουν στην αίτηση τους τόσες θέσεις προτίμησης όσες αντιστοιχούν στη σειρά κατάταξης τους στον πίνακα επιτυχόντων. Υπενθυμίζεται ότι η θέση διορισμού συναρτάται αποκλειστικά με τη σειρά κατάταξης στον πίνακα επιτυχόντων.

Αίτηση Δήλωση Προτίμησης Θέσεων Διαγωνισμού Συμβολαιογράφων 2022

Close