Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών, υποψηφίων για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης(ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) που κατοικούν στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Τρικάλων και Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών, υποψηφίων για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης(ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) που κατοικούν στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Τρικάλων και Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Με την υπ’ αριθμ. 45789οικ./11-9-2023 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (5407 Β’), τροποποιήθηκε η υπ’ αρ. 44165οικ./29-8-2023 (ΑΣΕΠ 26) προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών λειτουργών εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης(ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και ειδικότερα παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής ορισμένων δικαιολογητικών, υποψηφίων που κατοικούν στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Τρικάλων και Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, λόγω της εξελισσόμενης κακοκαιρίας με την ονομασία «Daniel».

Ι. Συγκεκριμένα στο τέλος του κεφαλαίου Β «Αιτήσεις και Δικαιολογητικά-Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων», προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικότερα για όσους υποψηφίους κατοικούν στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Τρικάλων και Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο Β. της προκήρυξης δικαιολογητικά με αριθμούς 5. Ποινικό Μητρώο, 6. Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης, 7. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση και 9. Ιατρικές γνωματεύσεις α) για την σωματική και β) για την ψυχική υγεία του υποψηφίου, και μόνον, μπορούν να υποβληθούν και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (14-9-2023), ήτοι μπορούν να υποβληθούν μέχρι και 23-9-2023».

ΠΡΟΣΟΧΗ, οι αιτήσεις των υποψηφίων των παραπάνω περιοχών, καθώς και τα λοιπά πλην των ανωτέρω με αριθμούς 5, 6, 7 και 9 δικαιολογητικά, θα υποβληθούν κανονικά εντός της οριζόμενης με την προκήρυξη προθεσμίας, ήτοι μέχρι και 14-9-2023, και μόνον τα ως άνω οριζόμενα δικαιολογητικά με αριθμούς 5, 6, 7 και 9 μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την 23-9-2023.

Είναι αυτονόητο ότι οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων όλων των λοιπ0ών περιοχών της Ελλάδος θα υποβληθούν κανονικά εντός της οριζόμενης με την προκήρυξη προθεσμίας, ήτοι μέχρι και 14-9-2023.

ΙΙ. Στο τέλος της παρ. 1 του κεφαλαίου Γ «Πίνακες υποψηφίων-Ενστάσεις - Χρόνος έναρξης του Διαγωνισμού», προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικότερα για όσους υποψηφίους κατοικούν στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Τρικάλων και Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο έλεγχος των αιτήσεων των υποψηφίων από τη Διευθύντρια Κατάρτισης και Επιμόρφωσης των Δικαστικών Υπαλλήλων, διενεργείται εντός μίας (1) ημέρας από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ως άνω δικαιολογητικών με αριθμούς 5, 6, 7 και 9, κατά σύντμηση της οριζόμενης στην προκήρυξη δεκαήμερης προθεσμίας, για λόγους ανωτέρας βίας (εξελισσόμενη κακοκαιρία με την ονομασία «Daniel)».

Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων καθώς και οι ημερομηνίες των πινάκων παραμένουν οι ίδιες που ορίστηκαν με την αρχική προκήρυξη.

Close