ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΔΑ/2023

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΔΑ/2023

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΔΑ/2023 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Μετά τις αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π. με τις οποίες εξετάστηκαν οι ενστάσεις υποψηφίων της ΠΕ κατηγορίας και προκειμένου να καταρτισθεί ο οριστικός πίνακας κατάταξης, ο οποίος θα περιλαμβάνει αριθμό υποψηφίων αντίστοιχο των προκηρυχθεισών θέσεων,

Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καλεί

τους υποψηφίους της ΠΕ κατηγορίας που περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρούσας Ανακοίνωσης, οι οποίοι προηγούνται στους προσωρινούς πίνακες με βάση τη συνολική τους βαθμολογία σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να υποβάλουν με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού

Αίτηση για την Προκήρυξη 1ΔΑ/2023

Μεσογείων 96

Τ.Κ. 115 27, Αθήνα

Κατηγορία ΠΕ

σε φάκελο μεγέθους Α4 τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σε έντυπη μορφή, τα οποία προβλέπονται στο Κεφάλαιο Ε΄ της οικείας προκήρυξης.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από:

α) Την Αίτηση Υποβολής Δικαιολογητικών (Παράρτημα Γ΄, σελ. 95 της προκήρυξης), συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής και στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά όλα τα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο υποψήφιος και

β) Την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης υπογεγραμμένη, στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός μητρώου της αίτησης που έλαβε κατά την ηλεκτρονική της υποβολή.

Για την απόδειξη της εμπειρίας, οι υποψήφιοι προσκομίζουν, πέραν των αναφερομένων στην οικεία προκήρυξη (Κεφ. Ε3, σελ. 49-52) και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνονται, επακριβώς, η χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο (συνημμένο υπόδειγμα).

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την 19η Ιανουαρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και λήγει την 25η Ιανουαρίου 2024 ημέρα Πέμπτη.

Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Επισημαίνεται ότι, υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους αναρτημένους πίνακες, εάν δεν αποστείλουν στην Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού τα ανωτέρω δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με σχετική σύσταση του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

  • Πίνακας υποψηφίων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης πατήστε εδώ

  • Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης απόδειξης εμπειρίας πατήστε εδώ

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων:

  • Οδηγός εύρεσης Αριθμού Μητρώου (ΑΜ) Υποψηφίου πατήστε εδώ

 

Close