ΠΙΝΑΚΑΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΤΕ-ΓΙΑ-ΥΠΟΒΟΛΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΤΕ-ΓΙΑ-ΥΠΟΒΟΛΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΔΑ/2023 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 

Σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης, όπως διαμορφώθηκαν μετά την εξέταση των ενστάσεων από το Α.Σ.Ε.Π.,

Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καλεί

τον υποψήφιο της ΤΕ κατηγορίας που περιλαμβάνεται στον πίνακα της παρούσας Ανακοίνωσης, ο οποίος προηγείται στους πίνακες κατάταξης με βάση τη συνολική του βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική του αίτηση στοιχεία, να υποβάλει με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού

Αίτηση για την Προκήρυξη 1ΔΑ/2023

Μεσογείων 96

Τ.Κ. 115 27, Αθήνα

Κατηγορία ΤΕ

σε φάκελο μεγέθους Α4 τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σε έντυπη μορφή, τα οποία προβλέπονται στο Κεφάλαιο Ε΄ της οικείας προκήρυξης.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από:

α) Την Αίτηση Υποβολής Δικαιολογητικών (Παράρτημα Γ΄, σελ. 95 της προκήρυξης), συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής και στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά όλα τα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο υποψήφιος και

β) Την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης υπογεγραμμένη, στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός μητρώου της αίτησης που έλαβε κατά την ηλεκτρονική της υποβολή.

Για την απόδειξη της εμπειρίας, οι υποψήφιοι προσκομίζουν, πέραν των αναφερομένων στην οικεία προκήρυξη (Κεφ. Ε3, σελ. 49-52) και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνονται, επακριβώς, η χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο (συνημμένο υπόδειγμα).

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την 27η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και λήγει την 4η Μαρτίου 2024, ημέρα Δευτέρα.

Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Επισημαίνεται ότι, υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους αναρτημένους πίνακες, εάν δεν αποστείλουν στην Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού τα ανωτέρω δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με σχετική σύσταση του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων:

Close