Πρόγραμμα και διαδικασία διενέργειας υγειονομικών εξετάσεων και αθλητικών και ψυχομετρικών δοκιμασιών υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ για την αριθ. 1ΔΑ/2023 προκήρυξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την πλήρωση τριάντα (30) οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, του αστυνομικού τομέα της Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας

Πρόγραμμα και διαδικασία διενέργειας υγειονομικών εξετάσεων και αθλητικών και ψυχομετρικών δοκιμασιών υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ για την αριθ. 1ΔΑ/2023 προκήρυξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την πλήρωση τριάντα (30) οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, του αστυνομικού τομέα της Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας

Για το πρόγραμμα και διαδικασία διενέργειας εξετάσεων - δοκιμασιών των υποψηφίων πατήστε εδώ

Για το πρόγραμμα των εξετάσεων - δοκιμασιών (υποομάδες Α21 Β21 Γ21 Δ21) πατήστε εδώ
Για το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης υποψηφίου πατήστε εδώ
Για τον Οδηγό εύρεσης Αριθμού Μητρώου (ΑΜ) Υποψηφίου πατήστε εδώ

Close