Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης που υπάγεται στην Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης [Προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 14236οίκ./29-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΦΟ9Ω-ΚΩΔ)]

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης που υπάγεται στην Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης [Προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 14236οίκ./29-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΦΟ9Ω-ΚΩΔ)]

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης που υπάγεται στην Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης [Προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 14236οίκ./29-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΦΟ9Ω-ΚΩΔ)]

Close