Προκήρυξη του 31ου διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Προκήρυξη του 31ου διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Με την με αριθ. 36020οικ./10.06.2024 (Γ´ 1710 - Α.Δ.Α.: Ρ9ΡΠΩ-ΤΜ7) κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή συνολικά εκατόν εβδομήντα τριών (173) σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο (2) στάδια. Το πρώτο στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη εντός του μηνός Σεπτεμβρίου και το δεύτερο στάδιο θα διενεργηθεί στην Αθήνα από την 1η Δεκεμβρίου έως την 20η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη γραμματεία της Σχολής αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, οι οποίες έχουν τον χαρακτήρα υπεύθυνων δηλώσεων, από την 13η Ιουνίου έως και την 27η Ιουνίου του τρέχοντος έτους.

Το πρόγραμμα, η διαδικασία, ο ορισμός των επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, το οποίο αναφέρεται στους υποψηφίους, τους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού, πλην των εξεταστικών κέντρων που ορίζονται από τη Σχολή.

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και στις ιστοσελίδες τους, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στον Άρειο Πάγο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σε όλα τα Εφετεία και Πρωτοδικεία της χώρας με επιμέλεια των κατά τόπους Προέδρων Εφετών, καθώς και σε όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους.

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο

Close