Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου διακήρυξης έργου ΟΣΔΔΥΠΠ Β' Φάση

Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου διακήρυξης έργου ΟΣΔΔΥΠΠ Β’ Φάση

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. 245/30.8.2019 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης έχει αναρτηθεί από 30/8/2019 προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ,  με μοναδικό αριθμό ανάρτησης 19DIAB000005881, σχέδιο διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την πράξη (έργο) με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία - Β' Φάση», με διακριτικό τίτλο «ΟΣΔΥΠΠ - Β ΦΑΣΗ», με κωδικό ΟΠΣ 5037962.
Οι προτάσεις/παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων θα υποβληθούν στο ανωτέρω ιστότοπο μέσω ειδικού εντύπου συλλογής, με καταληκτική ημερομηνία 14/9/2019.

Close