Τελικός Πίνακας Κατάταξης Διαγωνισμού Συμβολαιογράφων 2018

Τελικός Πίνακας Κατάταξης Διαγωνισμού Συμβολαιογράφων 2018

Τελικός Πίνακας Κατάταξης Διαγωνισμού Συμβολαιογράφων 2018

Σε συνέχεια του Τελικού Πίνακα Κατάταξης κατά Φθίνουσα σειρά επιτυχίας ανά Ειρηνοδικείο και Περιφέρεια Εφετείου Διαγωνισμού Υποψηφίων Συμβολαιογράφων έτους 2018 και στο πλαίσιο διορισμού των επιτυχόντων παρατίθενται οι προβλεπόμενες διαδικασίες που θα ακολουθήσουν:

  • Αποστολή πρόσκλησης από την υπηρεσία μας σε κάθε επιτυχόντα μέσω της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, προκειμένου εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επίδοσή της, να δηλώσουν ότι αποδέχονται το διορισμό τους στο Ειρηνοδικείο στο οποίο πέτυχαν και να προσκομίσουν μέσα στην ίδια προθεσμία τα απαραίτητα για το διορισμό τους δικαιολογητικά. Αν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι αποποιήθηκαν το διορισμό τους (παρ. 9 άρθρο 25 ν. 2830/2000).
  • Μετά την εμπρόθεσμη αποστολή των σχετικών εγγράφων των επιτυχόντων προς την υπηρεσία μας, θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες διορισμού των συμβολαιογράφων (άρθρο 26 ν. 2830/2000).

Close