Ανάκληση εν μέρει της με αριθμό 56649/27.07.2018 προκήρυξης

Ανάκληση εν μέρει της με αριθμό 56649/27.07.2018 προκήρυξης

Ανάκληση εν μέρει της με αριθμό 56649/27.07.2018 προκήρυξης (ΑΔΑ 7ΖΨΩ-Α87) του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων επιπέδου διεύθυνσης του Υπουργείου.

ΑΔΑ: ΩΛ5ΞΩ-ΧΓΒ

 

Close