Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την Ενσωμάτωση Οδηγιών

Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την Ενσωμάτωση Οδηγιών

Αθήνα 12 Μαΐου 2020

Δελτίο Τύπου

 

Κατατέθηκε χθες, Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020 στη Βουλή των Ελλήνων το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση του Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, τροποποιήσεις του ν.3663/2008 (Α΄ 99) προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και άλλες διατάξεις».

Με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης αντιμετωπίζεται μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων και θεσπίζεται κοινό πλαίσιο κανόνων για:

Α. την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών που είναι κατηγορούμενοι ή ύποπτοι σε ποινικές διαδικασίες, ή υπόκεινται σε διαδικασία ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.  Με τις εν λόγω ρυθμίσεις εξασφαλίζονται πρόσθετες και αυξημένες δικονομικές εγγυήσεις για τους ανηλίκους, συστηματοποιείται η διαδικασία ατομικής αξιολόγησης των ανηλίκων από την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής και προβλέπεται η σύσταση Επιστημονικής Ομάδας Εκτίμησης Ανηλίκων Δραστών.

Β. την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Με τις σχετικές ρυθμίσεις εξομοιώνεται η ποινική προστασία της περιουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την προστασία της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου. Τυποποιούνται ως ποινικά αδικήματα η διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον Φ.Π.Α. και οι πράξεις υποβολής ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων ή παρασιώπησης πληροφοριών, παράνομης λήψης και παρακράτησης επιχορηγήσεων και παροχών, που έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση εσόδων του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γ. την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Με την ενσωμάτωση της σχετικής Οδηγίας τυποποιούνται ως ποινικά αδικήματα η οργάνωση ή με οποιοδήποτε τρόπο διευκόλυνση ταξιδιών με σκοπό την τρομοκρατία, καθώς και  η κλοπή, εκβίαση και πλαστογραφία που σχετίζονται με τρομοκρατική δραστηριότητα. Προβλέπονται, επίσης, ειδικές διατάξεις για τη διεθνή συνεργασία και την πρόσβαση, συγκέντρωση και διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με την τρομοκρατία, ενώ λαμβάνεται ειδική πρόνοια για τα θύματα της τρομοκρατίας, καθώς προβλέπεται η παροχή κατάλληλης ιατρικής περίθαλψης σε αυτά αμέσως μετά την τρομοκρατική επίθεση και για όσο διάστημα είναι απαραίτητο.

Δ. τη δικαστική αρωγή για υπόπτους και κατηγορουμένους στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και για καταζητούμενους σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Με τις σχετικές διατάξεις του Τέταρτου Μέρους του Νομοσχεδίου επιτυγχάνεται η συστηματοποίηση του θεσμικού πλαισίου της παροχής νομικής βοήθειας σε υπόπτους, κατηγορουμένους και  εκζητούμενους κατά την διαδικασία εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, διατυπώνονται με σαφήνεια οι προϋποθέσεις διορισμού δικηγόρου ή συνηγόρου νομικής βοήθειας σε υποθέσεις αστικού, εμπορικού και ποινικού χαρακτήρα και καθορίζονται τα κριτήρια παροχής νομικής βοήθειας στους δικαιούχους.

Παράλληλα, κυρώνεται το Μνημόνιο Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας της 7ης Ιουνίου του 2018.

Επιπλέον, τροποποιείται ο Ν. 3663/2008, προκειμένου να εναρμονιστεί η χώρα μας με τον σχετικό Κανονισμό της ΕΕ σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπων της χώρας στην Eurojust, ενώ, εντάσσεται άρθρο για την ορθή ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ποινικές κυρώσεις για την κατάχρηση αγοράς), σχετικά με την ευθύνη νομικών προσώπων σε περιπτώσεις τελέσεως αξιόποινων πράξεων κατάχρησης της αγοράς από φυσικά πρόσωπα συνδεόμενα με αυτά.

Τέλος, στο Νομοσχέδιο περιλαμβάνονται πρόσθετες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που αφορούν την απόδοση πόρων στο ΤΑΧΔΙΚ από δικαστικά έξοδα που επιδικάζονται υπέρ δικαιούχου της νομικής βοήθειας, αποδίδονται από 1/1/2021 οι μισθολογικές ωριμάνσεις στους δικαστικούς λειτουργούς των ετών 2017-2018 προς συμμόρφωση σχετικής απόφασης του Μισθοδικείου, ανακατανέμονται οι οργανικές θέσεις εισαγγελικών λειτουργών των δύο βαθμών, σύμφωνα με τις ανάγκες του Σώματος, και προς αποσυμφόρηση της δικαστικής ύλης, προβλέπεται η  υπό όρους παύση ποινικής δίωξης για πλημμελήματα με ποινή ως ένα έτος. Παράλληλα ιδρύεται κατεύθυνση Ειρηνοδικών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών,  ενώ στο πλαίσιο ψηφιοποίησης των δικαστικών υπηρεσιών θεσπίζεται η δυνατότητα της ηλεκτρονικής επίδοσης.

Close