Κύκλος Αξιολόγησης των Ευρωπαϊκών Δικαστικών Συστημάτων του έτους 2020 (δεδομένα 2018) - Συνοπτική παρουσίαση της Έκθεσης Αξιολόγησης

Κύκλος Αξιολόγησης των Ευρωπαϊκών Δικαστικών Συστημάτων του έτους 2020 (δεδομένα 2018) – Συνοπτική παρουσίαση της Έκθεσης Αξιολόγησης

Κύκλος Αξιολόγησης των Ευρωπαϊκών Δικαστικών Συστημάτων του έτους 2020 (δεδομένα 2018) - Συνοπτική παρουσίαση της   Έκθεσης Αξιολόγησης.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ CEPEJ 2020

Close