Διαδικασία κατάθεσης αιτήματος για την έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου (ΑΠΜ) για πρόσωπα που έχουν γεννηθεί στο Εξωτερικό

Διαδικασία κατάθεσης αιτήματος για την έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου (ΑΠΜ) για πρόσωπα που έχουν γεννηθεί στο Εξωτερικό

Α. Οι πολίτες αποστέλλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την υποβολή αίτησης έκδοσης ΑΠΜ στη διεύθυνση: rdv.pm@ncris.gov.gr, προκειμένου να καθορισθεί η ημέρα και ώρα προσέλευσής τους. Στο μήνυμα θα αναγράφεται το Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο του αιτούντος, καθώς και ο λόγος έκδοσης αντιγράφου.

Β. Οι Φορείς του Δημοσίου υποβάλλουν τα αιτήματα αυτεπάγγελτης αναζήτησης ΑΠΜ αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: vevaioseis.pm@ncris.gov.gr.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2131307043, 2131307044 και 2131307046.

Close