Τέσσερις Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διευθύνσεων ΚΥ ΥΔ

Τέσσερις Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διευθύνσεων ΚΥ ΥΔ

Προκήρυξη πλήρωσης µίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου ∆ιεύθυνσης για τη  Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης

Προκήρυξη πλήρωσης µίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου ∆ιεύθυνσης για την ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης

Προκήρυξη πλήρωσης µίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου ∆ιεύθυνσης για την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης

Προκήρυξη πλήρωσης µίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου ∆ιεύθυνσης για την Υπηρεσία Συντονισµού του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης

 

Close