Προκήρυξη Πλήρωσης μιας Θέσης Ευθύνης Επιπέδου Γεν. Διεύθυνσης της ΚΥ ΥΔ

Προκήρυξη Πλήρωσης μιας Θέσης Ευθύνης Επιπέδου Γεν. Διεύθυνσης της ΚΥ ΥΔ

Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει.

Προκήρυξη

Υπόδειγμα Αίτησης Υποψηφιότητας

Close