Προκήρυξη Διενέργειας Ανοικτού, Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ»

Προκήρυξη Διενέργειας Ανοικτού, Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ»

Προκήρυξη Διενέργειας Ανοικτού, Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ», για το Υποέργο 2 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ» και το Υποέργο 3 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ», της Πράξης: «Δράσεις Βελτιστοποίησης της ροής Ποινικής, Πολιτικής και Διοικητικής διαδικασίας», με MIS 5000372 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» με αριθμό 138248.

Ανακοινώνεται η δημοσίευση της προκήρυξης του Ανοικτού, Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την υλοποίηση του έργου Διαγωνισμού με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ», για το Υποέργο 2 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ» και το Υποέργο 3 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ», της Πράξης: «Δράσεις Βελτιστοποίησης της ροής Ποινικής, Πολιτικής και Διοικητικής διαδικασίας»,με MIS 5000372 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020», στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.grόπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 138248.​

21PROC009127460_ΩΤ0ΗΩ-50Λ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_HMA

21PROC009127733_ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΑ

69ΜΡΩ-Ρ75_ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ HMA

ΕΕΕΣ_ΗΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

 

Close