Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης για τις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 14227 οίκ./22-03-2021, ΑΔΑ:ΩΓΘ6Ω-Ρ63)

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης για τις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 14227 οίκ./22-03-2021, ΑΔΑ:ΩΓΘ6Ω-Ρ63)

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ, Διεύθυνση Ανθρ. Δικτων & Απονομής Χάριτος

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ, Διεύθυνση Ανθρ. Δυναμικού & Οργάνωσης

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ, Διεύθυνση Δικαστικών Υπαλλήλων

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ, Διεύθυνση Ειδικών Νομικών Ζητημάτων

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ, Διεύθυνση Νομικών Επαγγελμάτων

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ, Διεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας Δικνης

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ, Διεύθυνση Προμηθειών & Διοικητικής Μέριμνας

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ, Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Οικον. Διαχείρισης

Close