Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου διακήρυξης για τη σύναψη Σύμβασης με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου «Δημιουργία Εθνικών ηλεκτρονικών καταλόγων πολιτικής και ποινικής Δικαιοσύνης»

Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου διακήρυξης για τη σύναψη Σύμβασης με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου «Δημιουργία Εθνικών ηλεκτρονικών καταλόγων πολιτικής και ποινικής Δικαιοσύνης»

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. 291/29-10-2021 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης έχει αναρτηθεί από 29-10-2021 προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), με μοναδικό αριθμό ανάρτησης 21DIAB000020208, σχέδιο διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το προτεινόμενο έργο «Δημιουργία Εθνικών ηλεκτρονικών καταλόγων πολιτικής και ποινικής Δικαιοσύνης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι:

  1. Η κωδικοποίηση και ταξινόμηση των ουσιαστικών και δικονομικών διατάξεων που τυγχάνουν εφαρμογής στο πλαίσιο της πολιτικής και ποινικής ροής, η οποία θα παρουσιάζεται με απλό και εύληπτο τρόπο στο σύνολο των εμπλεκομένων στον τομέα απονομής της δικαιοσύνης, προκειμένου αυτοί να γνωρίζουν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και πως αυτές αντιστοιχίζονται με τις ευρωπαϊκές όπου υφίστανται.
  2. Η αποτελεσματική μετάβαση από την υφιστάμενη κατάσταση στη μελλοντική μέσα από την εκπόνηση αναλυτικού οδηγού και την ανάπτυξη εργαλείων και μηχανισμών αντιστοίχισης με τους καταλόγους (κωδικολίστες) της Ποινικής και Πολιτικής ροής (όπως διαδικασίες, αντικείμενα, υποαντικείμενα, είδη δικογράφου, αξιόποινες πράξεις, ποινές, μέτρα, δικαστικές αποφάσεις, διάρθρωση Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων της χώρας) στο πλαίσιο των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης (όπως ΕΠΜ, ΟΣΔΔΥΠΠ, ECRIS, Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων) και διασφάλιση της εφαρμογής της μεθοδολογίας αντιστοίχισης από την Αναθέτουσα Αρχή και μετά το πέρας της υλοποίησης του παρόντος έργου και
  3. Η σχεδίαση και ανάπτυξη ηλεκτρονικών εργαλείων για τη συστηματοποίηση και τη διευκόλυνση των εμπλεκομένων στη διαχείριση της επικαιροποίησης και αντιστοίχισης των ανωτέρω καταλόγων (κωδικολιστών), καθώς και της οριζόντιας εφαρμογής αυτών από τρίτα συστήματα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 700.025,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 564.536,29 €, ΦΠΑ : 135.488,71 €).

Τα δικαιώματα προαίρεσης αφορούν υπηρεσίες συντήρησης τριών ετών  τα οποία δύναται να ανέλθουν σε ανώτατο ποσοστό έως 15% της αξίας της σύμβασης.

Η επεξεργασία και η αξιολόγηση των σχολίων που θα παραληφθούν από τη Δημόσια Διαβούλευση και εν συνεχεία η τυχόν τροποποίηση του ως άνω Σχεδίου θα πραγματοποιηθεί από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του αρ. 47 παρ. 3 του ν.4412/2016, η έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται από την ανάρτηση του σχεδίου διακήρυξης στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr) με καταληκτική ημερομηνία 15 ημέρες μετά την ανάρτηση.

Το σχέδιο διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, https://imsva91-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fjustedespa.gr&umid=21AFCE20-CFB3-9205-8351-C0273E4E4B6D&auth=4bbfbb3198bae76693c2a203e4c12304db90d9c2-0c6f103f7fee841b379ffbebac4125db6d58d3c2 και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης http://www.ministryofjustice.gr.

Οι προτάσεις/παρατηρήσεις θα υποβληθούν στον ιστότοπο: www.eprocurement.gov.gr  ​

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Close