Προκήρυξη Διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ, Yποέργο 1 της Πράξης: «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» με κωδικό ΟΠΣ 5069423

Προκήρυξη Διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ, Yποέργο 1 της Πράξης: «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» με κωδικό ΟΠΣ 5069423

Ανακοινώνεται η δημοσίευση της προκήρυξης του Ανοικτού, Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ», Υποέργο 1 της Πράξης «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5069423, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr,  όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 

•           Για το Τμήμα 1, α/α  156699

•           Για το Τμήμα 2, α/α  156700

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ:

Διακήρυξη

Απόφαση

Περίληψη Διακήρυξης

Έντυπο Υποβολής Ερωτήσεων - Διευκρινίσεων

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

Close