Ορθή επανάληψη του αναρτηθέντος στις 15 Απριλίου 2022 Οριστικού Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης για την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Δικαιοσύνης [Προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 14238οίκ./29-03-2021 (ΑΔΑ: ΡΠ2ΙΩ-5ΜΙ)].

Ορθή επανάληψη του αναρτηθέντος στις 15 Απριλίου 2022 Οριστικού Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης για την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Δικαιοσύνης [Προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 14238οίκ./29-03-2021 (ΑΔΑ: ΡΠ2ΙΩ-5ΜΙ)].

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Close