Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου και των Συμβούλων της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου και των Συμβούλων της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)

Σας ενημερώνουμε ότι στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 31, τεύχος Α.Σ.Ε.Π. και ημερομηνία 12-05-2022, δημοσιεύθηκε η με αριθ. 20890οικ./06-05-2022 ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου και των Συμβούλων της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ).

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΑΔΗΣΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΑΔΗΣΥ

Close