ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ουκρανίας ζήτησε τη συνδρομή της CEPEJ για την παροχή υποστήριξης από εμπειρογνώμονες για τη βελτίωση του νομικού πλαισίου και της πρακτικής  των εξ αποστάσεως συνεδριάσεων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.  Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η κατάρτιση σχεδίου νόμου για συνεδριάσεις εξ αποστάσεως και την προετοιμασία ενός πρακτικού οδηγού για τους επαγγελματίες νομικούς της Ουκρανίας.

Η υποστήριξη αυτή είναι πολύ επείγουσα λόγω της καταστροφής ή της υποβάθμισης ορισμένων δικαστηρίων που επιβάλλει τη διοργάνωση ηλεκτρονικών ακροάσεων εκτός των αρμόδιων δικαστηρίων.

Η παροχή βοήθειας περιλαμβάνει:

- νομική ανάλυση και σχολιασμό σχεδίων νόμων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά  πρότυπα,
- ανάπτυξη νομικών πλαισίων για εξ αποστάσεως ακροάσεις σε δικαστικές  διαδικασίες,
- σύνταξη και τροποποίηση των κωδίκων πολιτικής και ποινικής δικονομίας,
- κατάρτιση νομοθεσίας σε συνθήκες  πολέμου.

Προτιμώμενη γλώσσα εργασίας είναι η  αγγλική, μπορεί όμως να γίνει δεκτή και η γαλλική γλώσσα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι να αποστείλουν σχετική δήλωση μαζί με βιογραφικό σημείωμα και στοιχεία επικοινωνίας μέχρι 8.7.2022 στη διεύθυνση: officemessagejustice@gmail.com .

Close