Τελικοί Πίνακες Κατάταξης, κατά φθίνουσα σειρά, των υποψηφίων Προϊσταμένων των Διευθύνσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Προκηρύξεις με αριθ. πρωτ. 14227 οίκ./22-03-2021, ΑΔΑ:ΩΓΘ6Ω-Ρ63, 14237οίκ./29-03-2021,ΑΔΑ:63ΝΟΩ-8Ε3 και 14236οίκ./29-03-2021,ΑΔΑ:ΨΦΟ9Ω-ΚΩΔ)

Τελικοί Πίνακες Κατάταξης, κατά φθίνουσα σειρά, των υποψηφίων Προϊσταμένων των Διευθύνσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Προκηρύξεις με αριθ. πρωτ. 14227 οίκ./22-03-2021, ΑΔΑ:ΩΓΘ6Ω-Ρ63, 14237οίκ./29-03-2021,ΑΔΑ:63ΝΟΩ-8Ε3 και 14236οίκ./29-03-2021,ΑΔΑ:ΨΦΟ9Ω-ΚΩΔ)

 

Τελικοί Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων Προϊσταμένων οκτώ (8) Δνσεων

Τελικοί Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων Προϊσταμένων δύο (2) Δνσεων

Close