Διακήρυξη Διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Περιφερειακού και Τεχνολογικού Εξοπλισμού για τις Ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.

Διακήρυξη Διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Περιφερειακού και Τεχνολογικού Εξοπλισμού για τις Ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.

Διακήρυξη

Προκήρυξη

Παροχή διευκρινίσεων επί αιτημάτων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς-Τεχνικές Προδιαγραφές

Close