Απόφαση τροποποίησης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της από 30 Νοεμβρίου 2022 Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Φάσης Α΄ του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για το Έργο Ανέγερση και Λειτουργία του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Αθηνών μέσω ΣΔΙΤ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3389/2005

Απόφαση τροποποίησης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της από 30 Νοεμβρίου 2022 Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Φάσης Α΄ του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για το Έργο Ανέγερση και Λειτουργία του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Αθηνών μέσω ΣΔΙΤ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3389/2005

 

1. ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  2022-OJS231-667285-el_ΑΔΑΜ 

2. ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 2022-OJS238-688026-el_ΚΗΜΔΗΣ

3. ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

4. ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ_ΣΔΙΤ_ΚΗΜΔΗΣ

Close