Ανακοίνωση αριθ. ΣΟΧ 3/2022 για την πρόσληψη συνολικά είκοσι (20) ατόμων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση αριθ. ΣΟΧ 3/2022 για την πρόσληψη συνολικά είκοσι (20) ατόμων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθ. ΣΟΧ 3/2022 ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά είκοσι (20) ατόμων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΑΔΑ:6Μ2ΧΩ-ΝΡΚ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Μεσογείων 96, 115 27, Αθήνα,

απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

(υπόψιν κας. Κοβάνη)

Κατόπιν της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας, θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης (www.ministryofjustice.gr) νεότερη ανακοίνωση, με την οποία θα γνωστοποιείται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

6Μ2ΧΩ-ΝΡΚ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

Ειδικό Παράρτημα (Α1)

Ειδικό Παράρτημα (Α2)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

Close