Πίνακες προσληπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2022

Πίνακες προσληπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2022

Στον παρακάτω σύνδεσμο αναρτάται πίνακας προσληπτέων, σύμφωνα με την αριθ. 60650οίκ./28-11-2022 ανακοίνωση για την πρόσληψη είκοσι (20) υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών (ΣΟΧ 3/2022).

Για τον πίνακα προσληπτέων πατήστε  εδώ

Close