Ορισμός ειρηνοδικείων που έχουν πτωχευτική αρμοδιότητα

Ορισμός ειρηνοδικείων που έχουν πτωχευτική αρμοδιότητα

Σας ενημερώνουμε ότι, δυνάμει του Π.Δ. 17/2023 (ΦΕΚ Α΄ 35/20.02.2023), τροποποιήθηκαν τα ειρηνοδικεία με πτωχευτική αρμοδιότητα για τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου.

Προς υποβοήθηση των εφαρμοστών του νόμου, παρατίθεται κατωτέρω ο σχετικός πίνακας με τα ειρηνοδικεία που έχουν πτωχευτική αρμοδιότητα στις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου, ανά περιφέρεια πρωτοδικείου.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, είναι σε εξέλιξη η τεχνική υλοποίηση των σχετικών τροποποιήσεων στην πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας και, εντός των προσεχών ημερών, θα έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές προσαρμογές.

Πίνακας ειρηνοδικείων που έχουν πτωχευτική αρμοδιότητα

Close