ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ...

Η διεθνής δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις ασκείται με βάση τις διατάξεις πολυμερών ή διμερών διακρατικών συμβάσεων ή Κανονισμών της Ε.Ε. Οι πολυμερείς συμβάσεις καταρτίζονται στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών όπως ΟΗΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης, Συνδιάσκεψη της Χάγης κ.λ.π.

Εν προκειμένω, το Υπουργείο Δικαιοσύνης λειτουργεί είτε ως Κεντρική Αρχή υπό την έννοια της συνεργασίας με τις αντίστοιχες αρχές άλλων χωρών με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα του αστικού δικαίου (ουσιαστικού και δικονομικού), καθώς και τη διευκόλυνση της έναρξης και διενέργειας δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών, είτε ως μεσολαβητική αρχή για την παροχή δικαστικής αρωγής από τις δικαστικές αρχές της χώρας προς τις αντίστοιχες αρχές των συμβαλλομένων κρατών και αντίστροφα, όπως είναι η εξέταση μαρτύρων, εμπειρογνωμόνων, η διαβίβαση και επίδοση εγγράφων κ.λ.π.
Στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργήθηκε και λειτουργεί από 04.12.2002, το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις. To Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο έχει ως στόχο κατά πρώτον τη διευκόλυνση της δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνίας και ενημέρωσης και κατά δεύτερον, τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου όπου θα διασφαλίζεται η ελευθερία, η ασφάλεια και η δικαιοσύνη προς όφελος των ατόμων που εμπλέκονται σε διαφορές διασυνοριακού χαρακτήρα με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Το Δίκτυο θα παρέχει πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό που θα ανταλλάσσεται από τους αρμόδιους επαφής, ενώ προοδευτικά το υλικό αυτό θα είναι διαθέσιμο και στο ευρύτερο κοινό. Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι το Δίκτυο θα αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο και ότι θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του κοινού, θα ενσωματώσει τις βέλτιστες πρακτικές, όσον αφορά στη δικαστική συνεργασία και στην εσωτερική λειτουργία του.
Για την πραγμάτωση των στόχων του Δικτύου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ορίσει δώδεκα αρμόδιους επαφής εκ των οποίων δέκα δικαστές καθώς και δύο υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας και Απονομής Χάριτος της Κεντρικής Υπηρεσίας και δύο δικαστές «συνδέσμους» για οικογενειακά θέματα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Ακολουθούν πίνακες συμβάσεων στις οποίες μετέχει η Ελλάδα:

Α’ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΑΓΗΣ - της 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – 1965:

(Ν. 1334/83) – ΦΕΚ Α’ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛ. 31/83 - Έντυπα: ΑίτησηΠερίληψηΠιστοποιητικό

Η Ελλάδα αντιτίθεται στο άρθρο 10 της ως άνω σύμβασης, για την ταχυδρομική επίδοση και την απευθείας επίδοση μέσω αμίσθων δικαστικών επιμελητών.

Βάσει του άρθρου 5, οι γνωστοποιήσεις και κοινοποιήσεις στην Ελλάδα θα γίνονται δεκτές μόνο όταν έχουν μεταφραστεί ή συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Βάσει του άρθρου 8, η Ελλάδα αντιτίθεται στη επίδοση μέσω διπλωματικής οδού σε έλληνα υπήκοο εκτός αν το δικόγραφο απευθύνεται σε υπήκοο του κράτους προέλευσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2, η Ελλάδα έχει δηλώσει τα εξής: «οι δικαστές της ελληνικής δημοκρατίας μπορούν να εκδώσουν απόφαση αν συγκεντρώνονται οι επόμενες από το άρθρο 15 παρ. 2 εδάφιο α, β, γ προϋποθέσεις, μολονότι καμία βεβαίωση για την επίδοση ή την κοινοποίηση ή την παράδοση δεν έχει ληφθεί».

Συχνές ερωτοαπαντήσεις:

• Μπορεί ένας δικηγόρος να μεταφράσει ένα δικόγραφο από αλλοδαπή στην ελληνική γλώσσα και το αντίστροφο;

Βάσει του άρθρου 53 του Κωδ. περί Δικηγόρων, επιτρέπεται η μετάφραση από την αλλοδαπή στην ελληνική γλώσσα και όχι το αντίστροφο.

• Απαιτείται μετάφραση σε ένα δικόγραφο για επίδοση σε χώρα μέλος της Σύμβασης της Χάγης;

Ναι, σε κάθε περίπτωση στην επίσημη γλώσσα του κράτους που απευθύνεται.

• Σε πόσα αντίγραφα υποβάλλεται το δικόγραφο προς επίδοση;

Σε τέσσερα, δυο στην ελληνική και δύο κυρωμένες μεταφράσεις.

• Προβλέπονται τέλη επίδοσης;

Προβλέπεται προκαταβολική πληρωμή εξόδων επιδόσεως για τον Καναδά (τραπεζική επιταγή 50 καναδικών δολαρίων στο όνομα της δικαιούχου αρχής) και για τις Η.Π.Α. τραπεζική επιταγή, έμβασμα στο όνομα της δικαιούχου αρχής: PROCESS FORWARDING INTERNATIONAL U.S.A.

ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

Συχνές ερωτοαπαντήσεις:

• Απαιτείται η επισύναψη παραβόλου για προξενικά έξοδα στα προς επίδοση έγγραφα;

Παράβολο επισυνάπτεται μόνο όταν χρησιμοποιείται η προξενική οδός (1. για τις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα δεν διαθέτει συμβατικό πλαίσιο ή 2. για τις χώρες που η Ελλάδα έχει συμβατικό πλαίσιο π.χ. διμερείς συμβάσεις και προβλέπουν τη διπλωματική/προξενική οδό).

2. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘ. 1393/2007 –ΕΝΤΥΠΑ

Ισχύει από 13.11.2008 μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1348/2000.

Βάσει του άρθρου 14 καθιερώνεται μια απλή και σύντομη διαδικασία επίδοσης μέσω ταχυδρομείου, και συγκεκριμένα:

«Κάθε κράτος μέλος δύναται να επιδίδει ή να κοινοποιεί δικαστικές πράξεις απευθείας διά των ταχυδρομικών υπηρεσιών σε κατοίκους άλλου κράτους μέλους με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής ή ισοδύναμο έγγραφο».

NEO  Επιβολή πάγιου τέλους   α) για την επίδοση και κοινοποίηση δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις από το εξωτερικό (Σύμβαση Χάγης (1965) και Κανονισμός (ΕΚ) 1393/2007) και β) για επίθεση επισημείωσης της Σφραγίδας της Διεθνούς Σύμβασης Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, σε κάθε δικαστικής φύσεως δημόσιο έγγραφο.

Β’ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

1. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΚ. ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ - της 27ης Ιανουαρίου 1977 - (ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ) (Ν. 1456/1984 - ΦΕΚ Α’ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛ. 89/84)

2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ.
(Ν. 3226/2004 – ΦΕΚ Α’ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛ. 24/04)

Γ’ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΠΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΓΑΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

1. ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΑΓΗΣ 1980 ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
(Ν. 2102/1992 – ΦΕΚ Α’ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛ. 193/92)

2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ. 2201/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΓΑΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1347/2000

Η Διεθνής Σύμβαση της Χάγης του 1980 και ο Κανονισμός 2201/2003 του Συμβουλίου ως στόχο έχουν να διασφαλίσουν την άμεση επιστροφή των παιδιών που μετακινήθηκαν ή κατακρατήθηκαν παράνομα σε ένα από τα συμβαλλόμενα κράτη αλλά και να διασφαλίσουν ότι τα δικαιώματα της επιμέλειας και επικοινωνίας που υφίστανται κατά το δίκαιο ενός από τα συμβαλλόμενα κράτη, θα είναι σεβαστά και στα άλλα. Τα αιτήματα που αφορούν ανηλίκους που έχουν μετακινηθεί παράνομα στη χώρα μας, παραλαμβάνονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και προωθούνται άμεσα στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το οποίο αναθέτει την υπόθεση σε δικηγόρους του Δημοσίου οι οποίοι εκπροσωπούν τον αιτούντα γονέα, δωρεάν ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων.
Οι υποθέσεις, λόγω της κατεπείγουσας φύσεώς τους, δικάζονται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αλλά υπόκεινται σε ένδικα μέσα. Στην περίπτωση που το δικαστήριο διατάξει την επιστροφή του ανηλίκου στη χώρα που ζούσε πριν την παράνομη μετακίνηση, τότε και προκειμένου να εφαρμοσθεί η δικαστική απόφαση, ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 950 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Χρήσιμες πληροφορίες

Η παράνομη μετακίνηση και κατακράτηση παιδιών από τον ένα από τους δύο γονείς ή άλλο συγγενικό πρόσωπο, είναι μια όχι και τόσο σπάνια τραγωδία. Όταν ένα παιδί μετακινηθεί περνώντας τα διεθνή σύνορα, οι δυσκολίες για όλους όσους εμπλέκονται είναι πολύπλοκες. Η σελίδα αυτή έχει σκοπό να βοηθήσει τον γονέα που επηρεάζεται περισσότερο, δηλαδή τον γονέα που μένει πίσω.

Η γονική μέριμνα για το ανήλικο παιδί είναι καθήκον και δικαίωμα των γονέων του, οι οποίοι την ασκούν από κοινού. Στη γονική μέριμνα περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η επιμέλεια του παιδιού και ιδίως η ανατροφή, η επίβλεψη, η μόρφωση και η εκπαίδευσή του, καθώς και ο προσδιορισμός του τόπου διαμονής του.
Η Σύμβαση της Χάγης για τη διεθνή απαγωγή παιδιών έρχεται να αποκαταστήσει την άσκηση του δικαιώματος επιμέλειας που στερήθηκε ο γονιός που έμεινε πίσω και να επιστρέψει το παιδί στον τόπο της συνήθους διαμονής του πριν την παράνομη μετακίνηση ή κατακράτηση από τον άλλο γονιό.

Στην περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου των γονέων, η άσκηση της γονικής μέριμνας ρυθμίζεται από το δικαστήριο. Το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του πολλούς παράγοντες για τη λήψη της απόφασής του (δεσμός του παιδιού με τους γονείς, τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς για την επιμέλεια, κα.) και μπορεί να αναθέσει την επιμέλεια στον ένα από τους γονείς ή, αν αυτοί συμφωνούν ορίζοντας συγχρόνως τον τόπο διαμονής του παιδιού, στους δύο από κοινού.
Στην περίπτωση που το δικαστήριο δεν έχει αποφασίσει, η επιμέλεια του παιδιού ασκείται από κοινού από τους γονείς του.
Η γονική μέριμνα ενός ανηλίκου παιδιού που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του, ανήκει στην μητέρα του. Σε περίπτωση αναγνώρισής του, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, που όμως την ασκεί αν υπάρχει συμφωνία των γονιών (άρθρο 1513 Α.Κ.) ή αν έπαυσε η γονική μέριμνα της μητέρας ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θεωρεί ότι η διεθνής απαγωγή παιδιών αποτελεί ένα σοβαρό και σημαντικό θέμα και θέτει ως μέγιστη προτεραιότητα την παροχή συνδρομής στους γονείς καθώς και την ευημερία των παιδιών που έχουν πέσει θύματα διεθνών απαγωγών.

Πρόληψη

Εσείς και το παιδί σας, είστε πιο ευάλωτοι αν η σχέση σας με τον ή την σύζυγό σας είναι προβληματική ή αν υπάρχουν στενοί δεσμοί με μια άλλη χώρα ιδιαίτερα δε αν αυτή η χώρα έχει νόμους ή παραδόσεις που μπορεί να αποβούν επικίνδυνοι για σας ή για κάθε πολίτη που δεν είναι υπήκοός της. Πολλές περιπτώσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών από γονείς ξεκίνησαν, όταν το παιδί με την έγκριση και των δύο γονέων ταξίδεψε στο εξωτερικό αλλά αργότερα εμποδίστηκε να επιστρέψει στη χώρα της συνήθους κατοικίας του.
Κάποιες φορές, χωρίς ένας γάμος να έχει προβλήματα, μπορεί όταν ο αλλοδαπός γονέας επιστρέψει στην χώρα προέλευσής του, να αποφασίσει να μην επιστρέψει ούτε ο ίδιος ούτε το παιδί. Αυτό δεν είναι σπάνιο να συμβεί, γιατί η συμπεριφορά ενός ατόμου μπορεί να αλλάξει όταν επιστρέψει στο περιβάλλον όπου μεγάλωσε.
Σε κάποιες κοινωνίες, τα παιδιά πρέπει να έχουν την άδεια του πατέρα και μια γυναίκα πρέπει να έχει την άδεια του συζύγου της για να ταξιδέψει. Ιδιαίτερα εάν είστε γυναίκα, ερευνήστε τους νόμους αλλά και τις παραδόσεις της χώρας που προγραμματίζετε να επισκεφθείτε ή προγραμματίζετε να επιτρέψετε στο παιδί σας να επισκεφθεί και σκεφθείτε προσεκτικά την επίδραση που μπορεί να έχει στον πατέρα, η επιστροφή στην παραδοσιακή του κουλτούρα.

Τι μπορείτε να κάνετε προληπτικά:

1. Να τηρείτε κατάλογο διευθύνσεων και τηλεφώνων των συγγενών φίλων και συνεργατών του άλλου γονέα, εδώ και στο εξωτερικό
2. Να τηρείτε αρχείο σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τον άλλο γονέα που να περιλαμβάνει αριθμό διαβατηρίου, άδειας οδήγησης και αριθμό οχήματος
3. Να έχετε πάντα πρόσφατες φωτογραφίες του παιδιού σας.
Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να φανούν εξαιρετικά χρήσιμες σε περίπτωση παράνομης μετακίνησης και κατακράτησης του παιδιού σας.
Πρέπει επίσης να γνωρίζετε, ότι σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο αλλά και το δίκαιο πολλών χωρών, η γονική μέριμνα για το ανήλικο παιδί σας ασκείται από κοινού και από τους δύο γονείς.
Εάν υπάρχει προοπτική διαζυγίου ή διάστασης ή αν ακόμη δεν παντρευτήκατε ποτέ νόμιμα τον άλλο γονέα, ρωτήστε τον δικηγόρο σας αν πρέπει να επιδιώξετε μια απόφαση επιμέλειας ή ακόμη μια απόφαση που να απαγορεύει στο παιδί σας να ταξιδέψει στο εξωτερικό χωρίς την έγκρισή σας ή χωρίς την άδεια του δικαστηρίου.
Σε περίπτωση που έχετε τέτοια απόφαση, καλό είναι να έχετε ενημερώσει και το σχολείο του παιδιού σας.

Τι μπορεί να κάνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε περιπτώσεις Διεθνών Απαγωγών:

- Μπορεί να βοηθήσει τους γονείς να καταθέσουν αίτηση στις ξένες αρχές για την επιστροφή του παιδιού ή για την επικοινωνία με αυτό.
- Να προσπαθήσει, σε συνεργασία με τη Δ/νση Δημόσιας Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας, την INTERPOL και με τις αρμόδιες αρχές των άλλων χωρών, να εντοπίσει το παιδί.
- Να παρέχει στον αιτούντα γονέα όλες τις δυνατές πληροφορίες για τη χώρα που βρίσκεται το παιδί, αλλά και να τον φέρει σε επαφή με τους δικηγόρους που θα αναλάβουν την υπόθεσή του ή και να επικοινωνήσει εκ μέρους του μαζί τους.

Τι δεν μπορεί να κάνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης:

- Να παρεμβαίνει σε αστικές νομικές διαφορές μεταξύ των γονέων.
- Να καταβάλλει δικαστικά ή άλλα έξοδα που πιθανόν να απαιτηθούν από την χώρα στην οποία απευθύνεται η αίτηση.
- Να ενεργήσει ως δικηγόρος ή να εκπροσωπήσει τους γονείς στο δικαστήριο.

Κατά συνέπεια :

Αν ο πρώην ή νυν σύζυγός σας, ή άλλο συγγενικό πρόσωπο ή τρίτος, μετακίνησε και κατακρατεί παράνομα το ανήλικο τέκνο σας σε κάποια χώρα του εξωτερικού, η οποία εφαρμόζει τη Σύμβαση ή τον Κανονισμό και επιθυμείτε την επιστροφή του ή την επικοινωνία μαζί του

Μπορείτε να απευθυνθείτε στο Υπουργείο μας, το οποίο σύμφωνα με την ανωτέρω Σύμβαση, θα διαβιβάσει το αίτημα σας και θα φροντίσει για την έναρξη δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών με σκοπό την άμεση επιστροφή του ανηλίκου στην χώρα συνήθους διαμονής του. Τις συμβαλλόμενες χώρες μπορείτε να τις βρείτε στο site του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπό την επιλογή «Διεθνείς Σχέσεις».
Έντυπο της σχετικής αίτησης, μπορείτε να βρείτε στο ίδιο site, υπό την επιλογή «Έντυπα αιτήσεων».Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί το συντομότερο δυνατό μετά την παράνομη μετακίνηση και κατακράτηση και κατά προτίμηση πριν παρέλθει ένα έτος. Δικαίωμα υποβολής της αίτησης έχουν όλοι, είτε είναι Έλληνες, είτε είναι αλλοδαποί.

Πρέπει πάντως να γνωρίζετε, ότι παρότι η Σύμβαση της Χάγης και ο Κανονισμός αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο νομικό εργαλείο για να επιδιώξετε την επιστροφή του απαχθέντος παιδιού σας, είναι πιθανόν να έχετε μεγαλύτερη επιτυχία εάν μπορέσετε να διαπραγματευθείτε με τον απαγωγέα γονέα. Σε κάποιες περιπτώσεις, φίλοι και συγγενείς μπορεί να σας βοηθήσουν να επιτύχετε ένα συμβιβασμό και να μειώσουν την ένταση, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί πιο εύκολα η επιστροφή του παιδιού σας. Συχνά ο συμβιβασμός και κάποιο είδος συμφιλίωσης, είναι η πιο ρεαλιστική αλλά και η πιο ανώδυνη για όλους λύσηΗ «διαμεσολάβηση» σε αστικές υποθέσεις αποτελεί έναν νέο θεσμό (Ν. 3998/2010) που αναμένεται να προσφέρει βοήθεια στην επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής.

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΓΩΓΩΝ
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λειτουργεί ο θεσμός του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή αρμόδιου για θέματα απαγωγών ανηλίκων.
Ο ρόλος του και η βασική του αρμοδιότητα είναι να βοηθά τους γονείς στην εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για το παιδί τους.
Προκειμένου να επιτύχει την αποτελεσματικότητα των στόχων του ο αρμόδιος για θέματα απαγωγών, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, πλαισιώνεται από μια ομάδα ειδικών.
Μια πιθανή συμφωνία των γονέων, μπορεί να καταστήσει περιττή την προσφυγή στα Δικαστήρια και να επιταχύνει τις διαδικασίες.
Σε περίπτωση που οι προσπάθειες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή ευοδωθούν και γίνει δεκτή η όποια συμβιβαστική λύση δοθεί, υπογράφεται από τους γονείς ένα ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο μπορεί να παρουσιαστεί ενώπιον των δικαστηρίων, προκειμένου να επισημοποιηθεί και αναγνωρισθεί ως εκτελεστό και σε άλλες χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ή να απευθύνετε απευθείας το αίτημά σας στο e-mail: MediationChildAbduct@europarl.europa.eu

Δ’ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ. 1206/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ‘Η ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΑΓΗΣ 1970 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
(Ν. 3287/2004 – ΦΕΚ Α’ – ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛ. 224/04)

Ε’ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. ΣΥΜΒΑΣΗ Ν. ΥΟΡΚΗΣ 1956 ΠΕΡΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ (Ν. Δ. 4421/1964 - ΦΕΚ Α’ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛ. 215/64)

Η Σύμβαση Νέας Υόρκης του 1956, περί διεκδικήσεως διατροφής στην αλλοδαπή έχει κυρωθεί από την χώρα μας με το Νομοθετικό Διάταγμα 4421/1964 – ΦΕΚ 215/Α/1964.
Στόχος της σύμβασης είναι η διεκδίκηση διατροφής, στην περίπτωση που ο υπόχρεος και ο δικαιούχος διαβιούν σε διαφορετικές χώρες. Προβλέπει την καθιέρωση δύο Κεντρικών αρχών:
Α) Ως Κεντρική Αρχή λήψεως αιτημάτων από την αλλοδαπή, ορίζεται για την Ελλάδα το Υπουργείο Δικαιοσύνης και β) ως αρχή διαβίβασης των σχετικών αιτημάτων στην αλλοδαπή, ορίζεται το Υπουργείο Εξωτερικών.

Εάν επιθυμείτε να διεκδικήσετε διατροφή σε χώρα του εξωτερικού

Μπορείτε να απευθύνετε το αίτημά σας στο Υπουργείο Εξωτερικών και πιο συγκεκριμένα την Διεύθυνση Ε3 αυτού, Ακαδημίας 3, 6ος όροφος/ τηλ.  210- 3682631/ email: e03@mfa.gr

2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ 1980 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥΣ
(Ν. 2104/1992 – ΦΕΚ Α’ – ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛ. 195/192)

3. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
(Ν. 2750/1999 - ΦΕΚ Α’ – ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛ. 243/99)

4. Η Σύμβαση της Χάγης της 23ης Νοεμβρίου 2007 για την ανάκτηση διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής σε αλλοδαπό κράτος

Στο πλαίσιο της Διάσκεψης της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη-μέλη της συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες στις 23 Νοεμβρίου 2007 κατέληξαν στη σύναψη της Σύμβασης για την ανάκτηση διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής σε αλλοδαπό κράτος (εφεξής «Σύμβαση της Χάγης του 2007») και του Πρωτοκόλλου για το εφαρμοστέο στις υποχρεώσεις διατροφής δίκαιο (εφεξής «Πρωτόκολλο της Χάγης του 2007»).

Ειδικότερα, η Σύμβαση της Χάγης του 2007 υπήρξε αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων που διήρκεσαν τέσσερα έτη και στις οποίες συμμετείχαν περισσότερα από 70 κράτη και πλέον αυτή συνιστά ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενός οικονομικά αποδοτικού, προσιτού και απλουστευμένου συστήματος για την είσπραξη της διατροφής σε αλλοδαπό κράτος.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ειδικότερα το Τμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις  έχει ορισθεί Κεντρική Αρχή για την Ελλάδα και είναι επιφορτισμένο με την παραλαβή, διαβίβαση και επεξεργασία: α) όλων των αιτήσεων διατροφής, οι οποίες απορρέουν από σχέση γονέα-τέκνου και επιπροσθέτως, κατά δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμευτική για έκαστο κράτος-μέλος της, από σχέση γάμου (ήτοι μεταξύ πρώην συζύγων) και β) αιτημάτων για συγκεκριμένα μέτρα (π.χ. εντοπισμός υποχρέου ή δικαιούχου διατροφής, λήψη πληροφοριών σχετικά με το εισόδημα και τις οικονομικές περιστάσεις του υπόχρεου ή του δικαιούχου κ.λπ.)

Για τη συμπλήρωση ορισμένων ειδικών εντύπων μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-support

Περισσότερες πληροφορίες στον επίσημο ιστότοπο της Διάσκεψης της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=131 (Σύμβαση Χάγης 2007) και https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=133 (Πρωτόκολλο στη Σύμβαση)

5. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ. 4/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Ο Κανονισμός παρέχει μία σειρά μέτρων για την αποτελεσματική απόκτηση διατροφής που προκύπτει από απαίτηση με διασυνοριακό χαρακτήρα, προκειμένου να διευκολύνει την ελεύθερη και απρόσκοπτη κυκλοφορία των πολιτών εντός της Ε.Ε. Ειδικά για τις περιπτώσεις που υποβάλλεται αίτηση διατροφής που απορρέει από σχέση γονέα – τέκνου και αφορά τέκνο ηλικίας κάτω του 21ου έτους, παρέχεται δωρεάν νομική βοήθεια.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ορισθεί Κεντρική Αρχή για την Ελλάδα, προκειμένου να παρέχει βοήθεια στα μέρη για τον προσδιορισμό και την ανάκτηση της διατροφής.
Στα καθήκοντά της περιλαμβάνονται γενικές και ειδικές λειτουργίες. Μεταξύ άλλων αναλαμβάνει να παραλάβει και να προωθήσει αιτήματα, από και προς τα άλλα κράτη μέλη για την έναρξη της σχετικής διαδικασίας, την αναπροσαρμογή του ποσού της διατροφής ή την εκτέλεση μιας απόφασης διατροφής. Επίσης, μπορεί σε συνεργασία με τις αρχές των άλλων κρατών μελών να εντοπίσει τον υπόχρεο διατροφής και να λάβει πληροφορίες για την οικονομική του κατάσταση.
Για την συμπλήρωση των ειδικών εντύπων μπορείτε να ανατρέξετε στον Ευρωπαϊκό Δικαστικό Άτλαντα για Αστικές Υποθέσεις.

ΣΤ’ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. ΑΥΣΤΡΙΑ : Ν. Δ 137/1969 – ΦΕΚ Α’ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛ. 45/69

2. ΑΡΜΕΝΙΑ: Ν. 3007/2002 - ΦΕΚ Α’ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛ. 85/02

3. ΑΛΒΑΝΙΑ: N. 2311/1995 – ΦΕΚ. Α’ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛ. 119/95

4. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: N. 841/1978 – ΦΕΚ Α’ ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛ. 228/78

5. ΓΕΩΡΓΙΑ: Ν. 2813/2000 - ΦΕΚ Α’ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛ. 68 /00

6. ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ: Ν. Δ 4009/59 – ΦΕΚ Α’ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛ. 238/1959
Η οποία ισχύει και με τα κράτη που προέκυψαν μετά την
διάλυσή της :
ΣΕΡΒΙΑ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - ΚΡΟΑΤΙΑ – ΣΛΟΒΕΝΙΑ

7. ΓΕΡΜΑΝΙΑ: AN. N. 1432/38 – ΦΕΚ Α’ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛ. 399/38

8. ΕΛΒΕΤΙΑ: AN. N. - 719/1937 – ΦΕΚ Α’ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛ. 226/37

9. ΚΥΠΡΟΣ: N. 1548/85 - ΦΕΚ Α’ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛ. 95/85

10. ΛΙΒΑΝΟΣ: N. 1099/80 – ΦΕΚ Α’ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛ. 285/80

11. Λ. Δ.ΚΙΝΑΣ: Ν. 2358/1995 – ΦΕΚ Α’ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛ. 239/95

12. ΟΥΚΡΑΝΙΑ: Ν. 3281/2004 – ΦΕΚ Α’ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛ. 207/04

13. ΠΟΛΩΝΙΑ: N. 1184/1981 – ΦΕΚ Α’ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛ. 198/81

14. ΤΕΩΣ ΕΣΣΔ: Ν. 1242/1982 – ΦΕΚ Α’ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛ. 44/82
Τη σύμβαση διαδέχθηκε μόνο η Ρωσική Ομοσπονδία.

15. ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Ν. Δ 429/1974 – ΦΕΚ Α’ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛ. 178/74

16. ΣΥΡΙΑ: N. 1450/1984 – ΦΕΚ Α’ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛ. 87/84

17. ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ: N. 1323/1983 - ΦΕΚ Α’ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛ. 8/83
Την σύμβαση αυτή εφαρμόζουν τα κράτη τα οποία προέκυψαν μετά την διάλυσή της – ΤΣΕΧΙΑ και ΣΛΟΒΑΚΙΑ

18. ΤΥΝΗΣΙΑ: N. 2228/1994 - ΦΕΚ Α’ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛ. 130/94

19. ΟΥΓΓΑΡΙΑ: N. 1149/1981 – ΦΕΚ Α’ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛ. 117/1981

20. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: Α.Ν. 730/37
Διαδέχθηκε και η Αυστραλία

Οι ανωτέρω συμβάσεις πλην των συμβάσεων με Ελβετία και Αυστρία εμπεριέχουν και διατάξεις περί αναγνώρισης και εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων επί αστικών και εμπορικών θεμάτων.

Ζ’ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ: (Ν. Δ. 4007/1959 - ΦΕΚ Α’ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛ. 236/59)
Διαδέχθηκαν: ΣΕΡΒΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Close