Έντυπα υπεύθυνης δήλωσης, αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης

Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση αφορά τους πραγματογνώμονες που δεν τηρούν βιβλία.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.

Close