ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Κατόπιν υπαγωγής της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας στην εποπτεία της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, παρακαλούμε όπως στο εξής, επικοινωνείτε στο email: eda.gram@keyd.gov.gr , για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της εν λόγω Επιτροπής

Ν. 4738 /27-10-2020 (Α΄207) «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις»

Π.Δ. 133/20-12-2016 (Α΄242) «Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας»

Υ.Α. 28761 οίκ/19-5-2017 (Β΄1779) «Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας»

Υ.Α. 28762 οίκ./ 19-5-2017 (Β΄1779) «Κανονισμός Λειτουργίας των Πειθαρχικών Συμβουλίων»

Υ.Α. 28763 οίκ/19-5-2017 (Β΄1780) «Κώδικας Δεοντολογίας Διαχειριστών Αφερεγγυότητας»

 

 

Close