Ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ( ΣΟΧ 2/2020) για την πρόσληψη συνολικά έξι (6) ατόμων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες της Χώρας

Ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ( ΣΟΧ 2/2020) για την πρόσληψη συνολικά έξι (6) ατόμων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες της Χώρας

Ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ( ΣΟΧ 2/2020) για την πρόσληψη συνολικά έξι (6) ατόμων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες της Χώρας

ΣΟΧ 2_2020 _Ω51ΣΩ-ΘΝΡ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 20_05_2020

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από 8/9/2020 έως και 17/9/2020

Close