Πρόσκληση για την απόσπαση (8) υπαλλήλων στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων

Πρόσκληση για την απόσπαση (8) υπαλλήλων στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων

Πρόσκληση για την απόσπαση (8) υπαλλήλων στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας την 05-02-2021.

Πρόσκληση

Close