Ανάρτηση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 2/2021 (ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού)

Ανάρτηση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 2/2021 (ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού)

Ανάρτηση πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων, καθώς πίνακα αποκλειόμενων, σύμφωνα με την αριθ. 43509οικ./13-09-2021 ανακοίνωση για την πρόσληψη δέκα (10) υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών (ΣΟΧ2/2021).

Διευκρινίζεται ότι η αναζήτηση των αποτελεσμάτων γίνεται με τον Αριθμό Ταυτότητας των υποψηφίων.

Ανάρτηση Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ΣΟΧ 2/2021

Ανάρτηση Πίνακα Αποκλειόμενων Υποψηφίων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ΣΟΧ 2/2021

Close