- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΔΑ/2023) πατήστε εδώ - Ηλεκτρονική Διακίνηση Δικαιολογητικών Δαπανών - Συχνές Ερωτήσεις πατήστε εδώ

    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ορθή επανάληψη του αναρτηθέντος στις 15 Απριλίου 2022 Οριστικού Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης για την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Δικαιοσύνης [Προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 14238οίκ./29-03-2021 (ΑΔΑ: ΡΠ2ΙΩ-5ΜΙ)]. ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για το Υποέργο 1: «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» ...

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Close