- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΔΑ/2023) πατήστε εδώ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Ανάρτηση οριστικού πίνακα κατάταξης, καθώς και πίνακα απορριπτέων υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ για την αριθ. 1ΔΑ/2023 προκήρυξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης πατήστε εδώ - Ηλεκτρονική Διακίνηση Δικαιολογητικών Δαπανών - Συχνές Ερωτήσεις πατήστε εδώ - Εγκύκλιος περί συμβάσεων παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών στις δικαστικές αρχές και στις εισαγγελίες της χώρας πατήστε εδώ

      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

2η Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για το Υποέργο 1: «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ορθή επανάληψη του αναρτηθέντος στις 15 Απριλίου 2022 Οριστικού Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης για την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Δικαιοσύνης [Προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 14238οίκ./29-03-2021 (ΑΔΑ: ΡΠ2ΙΩ-5ΜΙ)]. ...

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Close